Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Describe your best friend and tell why you like him or her – Mô tả người bạn tốt nhất của bạn và nói lý do tại sao bạn thích anh ấy hoặc cô ấy?

Describe your best friend and tell why you like him or her – Mô tả người bạn tốt nhất của bạn và nói lý do tại sao bạn thích anh ấy hoặc cô ấy?

To me, one of my best friends is Nam. Nam is 18 years old. He has black hair, a broad forehead, a straight nose and bright eyes. He is very good-looking. He has a kind heart and is easy to get on with everybody. We have been friends for a very long time. The deeper our mutual understanding becomes the more we feel closely attached to each other. Nam and I are keen on learning. We are the best pupils in our class. Nam is always at the top. He is good at every subject, but he never shows pride in his abilities and always tries to learn harder. Nam’s family is not rich enough. His parents are retired workers. I like Nam very much because of his honesty and straight forwardness. He is always ready to help his weak friends in their study. In my relation with Nam, I have got precious experience: thirst for learning, patience to overcome difficulties, helpfulness and filial piety.

Đối với tôi, một người bạn tốt nhất của tôi là Nam. Nam 18 tuổi. Anh ấy có mái tóc đen, một vầng trán rộng, mũi thẳng và đôi mắt sáng. Anh ấy rất đẹp trai. Ông có một trái tim nhân hậu và rất dễ dàng để có được với tất cả mọi người. Chúng tôi đã là bạn trong một thời gian rất dài. Càng hiểu biết lẫn nhau của chúng tôi trở nên chúng ta càng cảm thấy gắn bó với nhau. Nam và tôi đang quan tâm đến việc học. Chúng tôi là những học sinh giỏi nhất lớp của chúng tôi. Nam luôn luôn ở đầu lớp. Anh rất giỏi tất cả các môn, nhưng anh không bao giờ cho thấy niềm tự hào trong khả năng của mình và luôn cố gắng học chăm chỉ hơn. Gia đình của Nam là không đủ giàu. Cha mẹ của anh là công nhân đã nghỉ hưu. Tôi thích Nam rất nhiều vì sự trung thực và thẳng thắn của anh. Anh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè yếu của mình trong nghiên cứu của họ. Trong mối quan hệ của tôi với Nam, tôi đã có kinh nghiệm quý báu: khao khát học hỏi, kiên nhẫn để vượt qua khó khăn, sự hữu ích và lòng hiếu thảo.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *