Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Do you like living in the city or in the country? Why? – Bạn thích sống ở thành phố hay nông thôn? Tại sao?

Do you like living in the city or in the country? Why? – Bạn thích sống ở thành phố hay nông thôn? Tại sao?

Personally, I prefer life in the country to that in the city because of several reasons. Firstly, rural areas bring me the peace and comfort, which is beneficial to my health. Living here helps me avoid the noise from vehicles such as motorbikes or cars and traffic jam at the rush hour, which can make me comfortable. Secondly, people in the countryside are very friendly and hospitable. If you live in urban areas, you cannot even know your neighbors. This makes you bored and lonely. Thirdly, the cost of living in the city is higher than that in the country. We can find it difficult to live here permanently because property prices are much higher than ever before, and even the prices of goods have increased dramatically. Finally, life in cities can be extremely stressful for us. Today, there are a lot of problems such as unemployment, crime and poverty that we have to face. Because of the disadvantages of living in the city, I want to live and work in the country.

Cá nhân tôi thích cuộc sống nông thôn hơn thành phố bởi vì một số lý do. Đầu tiên những vùng nông thôn mang đến cho tôi sự thanh bình và sự thoải mái mà có lợi cho sức khỏe của tôi. Sống đây giúp tôi tránh được tiếng ồn từ xe cộ như xe máy hay ô tô và ách tắc giao thông vào giờ cao điểm điều mà làm tôi cảm thấy thoải mái. Thứ hai, con người miền quê thì rất thân thiện và mến khách. Nếu bạn sống vùng đô thị thì bạn thậm chí không thể biết được hàng xóm của mình. Điều này làm bạn thấy buồn chán và cô đơ n. Thứ ba, chi phí sinh hoạt thành phố thì cao hơn nông thôn. Chúng ta có thể cảm thấy khó khăn để sống đây lâu dài bởi vì giá nhà đất cao hơn nhiều so với trước đây và thậm chí giá của các mặt hàng hóa cũng đã tăng mạnh. Cuối cùng, cuộc sống những thành phố thì cực kỳ căng thẳng đối với chúng ta. Ngày nay, có nhiều vấn đề như thất nghiệp tội phạm và sự nghèo nàn mà chúng ta phải đối mặt. Bởi vì những bất lợi của việc sống ở thành phố nên tôi muốn sống và làm việc nông thôn.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *