Home / Hóa học / Giải bài tập Hóa học lớp 8 / Giải Hóa lớp 8 bài 26: Oxit

Giải Hóa lớp 8 bài 26: Oxit

Giải Hóa lớp 8 bài 26: Oxit

Bài 1:

Chọn từ thích hợp trong khung, điền vào ô trống trong các câu sau đây:

Nguyên tố, oxi, hợp chất, oxit, hai.

Oxit là … của … nguyên tố, trong đó có một … là … Tên của oxit là tên … cộng với từ …

Lời giải:

Oxit là hợp chất của hai nguyên tố, trong đó có một nguyên tốoxi. Tên của oxit là tên nguyên tố cộng với từ oxit.

Bài 2:

a) Lập công thức hóa học của một loại oxit của photpho, biết rằng hóa trị của photpho là V.

b) Lập công thức hóa học của crom(III) oxit.

Lời giải:

a) Công thức hóa học của oxit là photpho (V) là P2O5

Cách lập

PxOy V.x = II.y → Phương trình chỉ đúng khi x = 2 và y = 5.

b) Công thức hóa học của crom(III) là Cr2O3.

Cách lập

CraOb: III.a = II.b → a= 2 ; b= 3.

Bài 3:

a) Hãy viết công thức hóa học của hai oxit axit và hai oxit bazơ.

b) Nhận xét về thành phần trong công thức của các oxit đó.

c) Chỉ ra cách gọi tên mỗi oxit đó.

Lời giải:

a) Hai oxit axit:

P2O5: điphotpho pentaoxit.

SO3: lưu huỳnh trioxit.

Hai oxit bazơ:

CaO: canxi oxit.

Al2O3: nhôm oxit.

b) Thành phần của oxit:

Oxit bazơ: Tên kim loại (kèm theo hóa trị) + oxit.

Oxit axit: Tên phi kim + oxit.

c) Cách gọi chung các oxit: Tên nguyên tố + oxit.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 8 bài 29: Bài luyện tập 5

Nếu nguyên tố kim loại có nhiều hóa trị thì kèm theo hóa trị.

Bài 4:

Cho các oxit có công thức hóa học như sau:

a) SO2.

b) N2O5.

c) CO2.

d) Fe2O3.

e) CuO.

g) CaO.

Những chất nào thuộc nào oxit bazơ chất nào thuộc oxit axit.

Lời giải:

Oxit axit: a), b), c).

Oxit bazơ: d), e), g).

Bài 5:

Có một số công thức hóa học được viết như sau:

Na2O, NaO, CaCO3, Ca(OH)2, HCl, CaO, Ca2O, FeO.

Hãy chỉ ra các công thức hóa học viết sai.

Lời giải:

Công thức hóa học viết sai: NaO, Ca2O

Sửa lại: Na2O, CaO.

Check Also

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối Bài 1: Hãy chép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *