Home / Hóa học / Giải bài tập Hóa học lớp 8 / Giải Hóa lớp 8 bài 9: Công thức hóa học

Giải Hóa lớp 8 bài 9: Công thức hóa học

Giải Hóa lớp 8 bài 9: Công thức hóa học

Bài 1:

Chép vào vở bài tập những câu sau đây với đầy đủ những từ thích hợp:

Đơn chất tạo nên từ một … nên công thức hóa học chỉ gồm một … còn … tạo nên từ hai, ba … Nên công thức hóa học gồm hai, ba … Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số … có trong một…

Lời giải:

Đơn chất tạo nên từ một nguyên tố hóa học nên công thức hóa học chỉ gồm một kí hiệu còn hợp chất tạo nên từ hai, ba nguyên tố hóa học nên công thức hóa học gồm hai, ba kí hiệu Chỉ số ghi ở chân kí hiệu hóa học, bằng số nguyên tử có trong một phân tử.

Bài 2:

Cho công thức hóa học của các chất sau:

a) Khí clo Cl2.

b) Khí metan CH4.

c) Kẽm clorua ZnCl2.

d) Axit sunfuric H2SO4.

Hãy nêu những gì biết được từ mỗi chất

Lời giải:

a) Khí Cl2: Nguyên tố clo tạo nên có 2 nguyên tử clo phân tử khối = 71đvC.

b) Khí CH4: Nguyên tố cacbon và nguyên tố hiđro tạo nên có nguyên tử cacbon và 4 nguyên tử hiđro phân tử khối = 16đvC.

c) Kẽm clorua ZnCl2: Nguyên tố kẽm và nguyên tố clo tạo nên có 1 nguyên tử kẽm và 2 nguyên tử clo tạo nên phân tử ZnCl2 phân tử khối = 136đvC.

Xem thêm:  Giải Hóa lớp 8 bài 35: Bài thực hành 5

d) Axit sunfuric H2SO4: Nguyên tố hiđro, lưu huỳnh và oxi tạo nên có 2 nguyên tử hiđro, 4 nguyên tử oxi, 1 nguyên tử lưu hùynh. Phân tử khối = 98đvC

Bài 3:

Viết công thức hóa học và tính phân tử khối của các hợp chất sau:

a) Canxi oxit (vôi sống), biết trong phân tử có 1Ca và 1O.

b) Amoniac, biết trong phân tử có 1N và 3H.

c) Đồng sunfat, biết trong phân tử có 1Cu, 1S và 4O

Lời giải:

a) CaO, MCaO = 56đvC.

b) NH3, MNH3 = 17đvC.

c) CuSO4, MCuSO4 = 160đvC.

Bài 4:

a) Các cách viết sau chỉ những ý gì 5Cu, 2NaCl, 3CaCO3.

b) Dùng chữ số và công thức hóa học để diễn đạt những ý sau: Ba phân tử oxi, sáu phân tử canxi oxit, năm phân tử đồng sunfat.

Lời giải:

a) 5Cu: Năm nguyên tử đồng.

2NaCl: Hai phân tử natri clorua.

3CaCO3: 3 phân tử canxi cacbonat.

b) 3 phân tử oxi: 3O2.

Sáu phân tử canxi oxit: 6CaO.

5 phân tử đồng sunfat: 5CuSO4.

Check Also

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit - Bazơ - Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối

Giải Hóa lớp 8 bài 37: Axit – Bazơ – Muối Bài 1: Hãy chép …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *