Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 12 / Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

C1 trang 184 SGK:

Giải thích rõ hơn bảng 36.1

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Trả lời:

So sánh phản ứng hạt nhân và phản ứng hóa học.

Phản ứng hóa học:

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Có sự biến đổi các phân tử như: HCl đổi thành NaCl.

Có sự bảo toàn các nguyên tử: Số các nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn các nguyên tử: Số các nguyên tử trước và sau phản ứng bằng nhau.

Có sự bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ trước và sau phản ứng bằng nhau.

Phản ứng hạt nhân:

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Có sự biến đổi các hạt nhân như: hạt nhân sinh ra khác với hạt nhân ban đầu.

Có sự biến đổi các nguyên tố.

Không bảo toàn khối lượng nghỉ: Tổng khối lượng nghỉ của các hạt sinh ra lớn hơn tổng khối lượng nghỉ của các hạt ban đầu.

Bài 1 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn câu đúng.

Năng lượng liên kết riêng.

A. Giống nhau với mọi hạt nhân.

B. Lớn nhất với các hạt nhân nhẹ.

C. lớn nhất với các hạt nhân trung bình

D. Lớn nhất với các hạt nhân nặng.

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Năng lượng liên kết riêng lớn nhất với các hạt nhân trung bình là những hạt nhân nằm ở khoảng giữa của bảng tuần hoàn ứng với: 50 < A < 95.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 38: Phản ứng phân hạch

Bài 2 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Hãy chọn câu đúng.

Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là:

A. Lực tĩnh điện

B. Lực hấp dẫn.

C. Lực điện từ

D. Lực tương tác mạnh.

Lời giải:

Chọn đáp án D.

Bản chất lực tương tác giữa các nuclon trong hạt nhân là lực tương tác mạnh.

Bài 3 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là bao nhiêu?

A. 10-13 cm

B. 10-8 cm

C. 10-10cm

D. Vô hạn

Lời giải:

Chọn đáp án A.

Phạm vi tác dụng của lực tương tác mạnh trong hạt nhân là 10-13cm

Bài 4 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Hạt nhân nào có năng lượng liên kết riêng lớn nhất?

A. Heli

B. Cacbon

C. Sắt

D. Urani

Lời giải:

Chọn đáp án C.

Vì hạt nhân Fe có số khối lượng trung bình 50 < A < 95

Bài 5 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Năng lượng liên kết của

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Lời giải:

Năng lượng liên kết:

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

=> (10mp + 10mn – mNe)c2 = 0,17245uc2

=> 10.1,00728u + 10.1,00866u – mNe = 0,17245u

Khối lượng hạt nhân mNe = 19,98695u

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

=> m = 19,98695u + 10.0,00055u = 19,99245u

Bài 6 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Lời giải:

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 7 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Hoàn chỉnh các phản ứng sau:

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Lời giải:

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Áp dụng định luật bảo toàn điện tích và bảo toàn số nuclon.

Xem thêm:  Giải Lý lớp 12 Bài 20: Mạch dao động

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân 

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 8 (trang 187 SGK Vật Lý 12)

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Lời giải:

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Bài 9 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Chọn câu sai: Trong một phản ứng hạt nhân, có bảo toàn.

A. năng lượng

B. động năng

C. động năng

D. điện tích

Lời giải:

Chọn đáp án C

Bài 10 (trang 187 SGK Vật Lý 12): Phản ứng nào sau đây thu năng lượng

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Lời giải:

Giải Lý lớp 12 Bài 36: Năng lượng liên kết của hạt nhân. Phản ứng hạt nhân

Check Also

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze

Giải Lý lớp 12 Bài 34: Sơ lược về laze C1 trang 171 SGK: Hãy …