Home / Vật lý / Giải bài tập Vật lý lớp 6 / Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Bài C1 (trang 78 SGK Vật Lý 6):

Tới nhiệt độ nào thì băng phiến bắt đầu đông đặc?

Lời giải:

Nhiệt độ băng phiến giảm dần đến 80oC, băng phiến bắt đầu đông đặc.

Bài C2 (trang 78 SGK Vật Lý 6):

Trong khoảng thời gian sau, dạng của đường biểu diễn có đặc điểm gì? (xem hình)

– Từ phút 0 đến phút thứ 4;

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7;

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

Lời giải:

– Từ phút 0 đến phút thứ 4: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn DC).

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm ngang (đoạn CB).

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: đường biểu diễn là đoạn thẳng nằm nghiêng xuống (đoạn BA).

Bài C3 (trang 78 SGK Vật Lý 6):

Trong khoảng thời gian sau, nhiệt độ của băng phiến thay đổi thế nào?

– Từ phút 0 đến phút thứ 4?

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7?

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15?

Lời giải:

– Từ phút 0 đến phút thứ.4: nhiệt độ của băng phiến giảm dần.

– Từ phút thứ 4 đến phút thứ 7: thì nhiệt độ của băng phiến không thay đổi.

– Từ phút thứ 7 đến phút thứ 15: nhiệt độ của băng phiến tiếp tục giảm.

Xem thêm:  Tác phẩm tự sự là gì?

Bài C4 (trang 78 SGK Vật Lý 6):

Chọn từ thích hợp: 70oC, 80oC, 90oC, bằng, không thay đổi để điền vào ô trống của các câu sau:

a. Băng phiến đông đặc ở (1)… Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ đông đặc của băng phiến. Nhiệt độ đông đặc (2)… nhiệt độ nóng chảy.

b. Trong thời gian đông đặc, nhiệt độ của băng phiến (3)…

Lời giải:

(1) 80oC

(2) bằng

(3) không thay đổi

Bài C5 (trang 78 SGK Vật Lý 6):

Hình (SGK) vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ theo thời gian khi nóng chảy của chất nào?

Hãy mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của chất đó khi nó chảy?

Lời giải:

Hình vẽ ở trang 78 SGK vẽ đường biểu diễn sự thay đổi nhiệt theo thời gian của nước đá.

Mô tả sự thay đổi nhiệt độ và thể của nước đá trong bảng sau:

Giải Lý lớp 6 Bài 25: Sự nóng chảy và sự đông đặc (tiếp theo)

Bài C6 (trang 79 SGK Vật Lý 6):

Trong việc đúc đồng, có những quá trình chuyển thể nào của đồng?

Lời giải:

Trong việc đúc tượng đồng có những quá trình chuyển thể là: thể rắn sang thể lỏng rồi từ thể lỏng sang thể rắn. Tức là có quá trình nóng chảy và quá trình đông đặc.

Bài C7 (trang 79 SGK Vật Lý 6):

Tại sao người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan làm một mốc đo nhiệt độ?

Xem thêm:  Giải Lý lớp 6 Bài 20: Sự nở vì nhiệt của chất khí

Lời giải:

Người ta dùng nhiệt độ của nước đá đang tan để làm một mốc nhiệt độ là vì nhiệt độ tan của nước đá là xác định (0oC) và trong suốt quá trình tan nhiệt độ của nước đá không thay đổi.

Check Also

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc

Giải Lý lớp 6 Bài 24: Sự nóng chảy và sự đông đặc Bài C1 …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *