Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 10 / Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 1 (trang 99 SGK Đại Số 10): Biểu diễn hình học tập nghiệm của các bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 2 (trang 99 SGK Đại Số 10): Biểu diễn hình học tập nghiệm cuae các hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Lời giải

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Bài 3 (trang 99 SGK Đại Số 10): Có ba nhóm máy A, B, C dùng để sản xuất ra hai loại sản phẩm I và II. Để sản xuất một đơn vị sản phẩm mỗi loại lần lượt phải dùng các máy thuộc các nhóm khác nhau. Số máy trong một nhóm và số máy của từng nhóm cần thiết để sản xuất ra một đơn vị sản phẩm thuộc mỗi loại được dùng cho trong bảng sau:

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Một đơn vị sản phẩm I lãi 3 nghìn đồng, một đơn vị sản xuất II lãi 5 nghìn đồng. Hãy lập kế hoạch sản xuất để cho tổng số tiền lãi cao nhất.

Hướng dẫn: Áp dụng phương pháp giải trong mục IV.

Lời giải

Gọi x là số đơn vị sản phẩm loại I (x ≤ 0)

        y là số đơn vị sản phẩm loại II (y ≤ 0)

Như vậy tiền lãi mỗi ngày là L = 3x + 5y (nghìn đồng).

Theo bảng, ta có:

Nhóm A cần 2x + 2y máy;

Nhóm B cần 0x + 2y máy;

Nhóm C cần 2x + 4y máy;

Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn Giải Toán lớp 10 Bài 4: Bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Vậy để có tiền lãi cao nhất, mỗi ngày sản xuất 4 đơn vị sản phẩm loại I và 1 đơn vị sản phẩm loại II.

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì …