Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 10 / Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 1 (trang 159 SGK Đại số 10):

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 2 (trang 160 SGK Đại số 10): Cho phương trình : mx2 – 2x – 4m – 1 = 0

a. Chứng mình rằng với mọi giá trị của m ≠ 0 phương trình đã cho có hai nghiệm phân biệt.

b. Tìm giá trị của m để -1 là một nghiệm của phương trình. Sau đó tìm nghiệm còn lại.

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 3 (trang 160 SGK Đại số 10): Cho phương trình : x2 – 4mx +9(m-1)2

a. Xem xét với các giá trị nào của m thì phương trình trên có nghiệm ?

b. Gỉa sử x1, x2 là nghiệm của phương trình đã cho, hãy tính tổng và tích của chúng. Tìm một hệ thức giữa x1 và x2 độc lập với m.

c. Xác định giá trị của m để hiểu các nghiệm của phương trình bằng 4.

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 4 (trang 160 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng các bất đẳng thức :

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 5 (trang 160 SGK Đại số 10): Giải hệ phương trình sau bằng cách đưa về hệ tam giác :

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 6 (trang 160 SGK Đại số 10):

a. Xét dấu của biểu thức f(x) = 2x(x+2)-(x+2)(x+1)

b. Xét sự biến thiên và vẽ trong cùng một hệ tọa độ vuông góc đồ thị của các hàm số : y = 2x(x+2) ( C1 ) và y = (x+2)(x+1)(C2)

c. Tính các hệ số a, b, c để hàm số y = ax2 + bx + c có giá trị lớn nhất bằng 8 và độ thị của nó đi qua A và B.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 10 Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 7 (trang 161 SGK Đại số 10): Chứng minh các hệ thức sau :

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 8 (trang 161 SGK Đại số 10): Rút gọn các biểu thức sau :

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 9 (trang 161 SGK Đại số 10): Tính :

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 10 (trang 161 SGK Đại số 10): Rút gọn :

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 11 (trang 161 SGK Đại số 10): Chứng minh rằng trong tam giác ABC, ta có :

a. tanA + tanB + tanC = tanAtanBtanC

b. sin2A + sin2B + sin2C = 4sinAsinBsinC

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Bài 12 (trang 161 SGK Đại số 10): Không sử dụng máy tính, hãy tính :

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Lời giải

Giải toán lớp 10 Ôn tập cuối năm Đại số

Check Also

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì từ 0o đến 150o

Giải Toán lớp 10 Bài 1: Giá trị lượng giác của một góc bất kì …