Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 11 / Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 1 (trang 141 SGK Đại số 11): Hãy lập bảng liệt kê các giới hạn đặc biệt của dãy số và giới hạn đặc biệt của hàm số.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 2 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): Cho hai dãy số (un) và (vn). Biết |un – 2| ≤ vn với mọi n và lim vn = 0. Có kết luận gì về giới hạn của dãy số (un)?

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 3 (trang 141 SGK Đại số 11 Ôn tập): Tên một học sinh được mã hóa bởi số 1530. Biết rằng mỗi chữ số trong số này là giá trị một trong các biểu thức A, H, N, O với

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Hãy cho biết tên của học sinh này, bằng cách thay các chữ số trên bởi các chữ kí hiệu biểu thức tương ứng.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4 Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Khi thay đổi chữ số 1530 bởi các biểu thức giới hạn tương ứng ta được chữ HOAN là tên các bạn học sinh đã cho.

Bài 4 (trang 142 SGK Đại số 11):

a.Có nhận xét gì về công bội của các cấp số nhân lùi vô hạn?

b.Cho ví dụ về một cấp số nhân lùi vô hạn và có công bội là số âm và một cấp số nhân lùi vô hạn có công bội là số dương và tính tổng của các cấp số nhân đó.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 5 (trang 142 SGK Đại số 11): Tìm các giới hạn sau:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Lời giải:

Xem thêm:  Đề thi HSG Trại hè Hùng Vương Ngữ văn 10 năm 2019 Vùng cao Việt Bắc

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 6 (trang 142 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 7 (trang 143 SGK Đại số 11): Xét tính liên tục trên R của hàm số:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 8 (trang 143 SGK Đại số 11): Chứng minh rằng phương trình x5 – 3x4 + 5x – 2 = 0 có ít nhất ba nghiệm nằm trong khoảng (-2; 5)

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 9 (trang 143 SGK Đại số 11): Mệnh đề nào sau đây là mệnh đề đúng?

A.Một dãy số có giới hạn thì luôn luôn tăng hoặc luôn luôn giảm.

B.Nếu (un) là dãy số tăng thì lim un = + ∞ .

C.Nếu lim un = + ∞ và lim vn = + ∞ thì lim (un – vn) = 0

D.Nếu un = an và – 1 < a < 0 thì lim un = 0.

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 10 (trang 143 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 11 (trang 143 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 12 (trang 144 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 13 (trang 144 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 14 (trang 144 SGK Đại số 11):

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Bài 15 (trang 144 SGK Đại số 11): Cho phương trình -4x3 + 4x- 1 = 0 (1)

Mệnh đề sai:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Lời giải:

Giải Toán lớp 11 Ôn tập chương 4

Check Also

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác

Giải Toán lớp 11 Bài 3: Đạo hàm của hàm số lượng giác Bài 1 …