Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Bài 1 (trang 68 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Bài 2 (trang 68 SGK Hình học 12): Cho ba điểm A(1; -2; 1), B(0; 1; 2), C(1;0;1). Tìm tọa độ trọng tâm G của tam giác ABC.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Bài 3 (trang 68 SGK Hình học 12): Cho hình hộp ABCD.A'B'C'D' biết A(1; 0; 1), B(2; 1; 2), D(1; -1; 1), C'(4; 5; -5). Tính tọa độ các đỉnh còn lại của hình hộp.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Bài 4 (trang 68 SGK Hình học 12): Tính:

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Bài 5 (trang 68 SGK Hình học 12): Tìm tâm và bán kính của các mặt cầu sau đây:

a)x2 + y2 + z2 – 8x – 2y + 1 = 0

b)3x2 + 3y2 + 3z2– 6x + 8y + 15z – 3 = 0

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Bài 6 (trang 68 SGK Hình học 12): Lập phương trình mặt cầu trong hai trường hợp sau đây:

a)Có đường kính AB với A(4; -3; 7), B(2; 1; 3)

b)Đi qua điểm A(5; -2; 1) và có tâm C(3; -3; 1)

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài 1 : Hệ tọa độ trong không gian

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài 1: Số phức

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …