Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 1 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Hãy nêu các tính chất của lũy thừa với số mũ thực

Lời giải:

Tính chất của lũy thừa với số mũ thực: Cho a, b là những số thực dương: α,β. Là những số thực tùy ý. Khi đó ta có:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 2 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Hãy nêu các tính chất của hàm lũy thừa

Lời giải:

Bảng tóm tắt các tính chất của hàm số lũy thừa y = x α trên khoảng (0; + ∞)

Bài 3 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Hãy nêu các tính chất của hàm số mũ và hàm số logarit.

Lời giải:

Tính chất của hàm số mũ: y = ax (a >, a ≠1)

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 4 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 5 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Biết 4x+4-x=23. Hãy tính 2x+2-x

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 6 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 7 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 8 (trang 90 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương IIBài 1 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 2 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 3 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Cho hàm số f(x) = ln⁡(4x-x2). Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

A. f’(2) = 1

B. f’(2)= 0

C. f’(5) = 1,25

D. f’(-1)= -1,2

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 4 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 5 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Bài 2 : Tích phân

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 6 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Bài 7 (trang 91 SGK Giải tích 12):

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Bài ôn tập chương II

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …