Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 12 / Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho 3 vectơ: a = (-1; 1; 0), b =(1; 1; 0) và c = (1; 1; 1). Sử dụng giả thiết này để trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3 sau đây.

Bài 1 (trang 94 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho 3 vectơ: a = (-1; 1; 0), b =(1; 1; 0) và c = (1; 1; 1). Sử dụng giả thiết này để trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3 sau đây.

Bài 2 (trang 94 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho 3 vectơ: a = (-1; 1; 0), b =(1; 1; 0) và c = (1; 1; 1). Sử dụng giả thiết này để trả lời các câu hỏi 1, 2 và 3 sau đây.

Bài 3 (trang 94 SGK Hình học 12):

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Chọn đáp án A.

Ta có: A(-1; 1; 0) và B( 1; 1; 0)

Gọi I là tâm của hình bình hành OADB. Khi đó I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Vậy I(0; 1; 0).

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1). Sử dụng giả thiết này để trả lời các câu hỏi 4,5,6 sau đây:

Bài 4 (trang 94 SGK Hình học 12): Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?

A)Bốn điểm A, B, C, D tạo thành một tứ diện.

B)Tam giác ABD là tam giác đều.

C)AB ⊥ CD.

D)Tam giác BCD là tam giác vuông.

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1). Sử dụng giả thiết này để trả lời các câu hỏi 4,5,6 sau đây:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 2 Hình học 12

Bài 5 (trang 95 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Trong không gian Oxyz cho bốn điểm A(1; 0; 0), B(0; 1; 0), C(0; 0; 1), D(1; 1; 1). Sử dụng giả thiết này để trả lời các câu hỏi 4,5,6 sau đây:

Bài 6 (trang 95 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Bài 7 (trang 95 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Bài 8 (trang 95 SGK Hình học 12): Cho ba điểm A(0; 2; 1), B(3; 0; 1), C(1; 0; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là:

A) 2x – 3y – 4z + 2 = 0

B) 2x + 3y – 4z – 2 = 0

C) 4x + 6y – 8z + 2 = 0

D) 2x – 3y – 4z + 1 = 0

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Bài 9 (trang 95 SGK Hình học 12): Gọi (α) là mặt phẳng cắt ba trục tọa độ tại ba điểm M(8; 0; 0), N(0; -2; 0), P(0; 0; 4). Phương trình của (α) là:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Bài 10 (trang 95 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Bài 11 (trang 96 SGK Hình học 12): Cho đường thẳng đi qua điểm M(2; 0; -1) và có vecto chỉ phương a = (4; -6; 2). Phương trình tham số của đường thẳng ∆ là:

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Bài 12 (trang 96 SGK Hình học 12): Cho d là dường thẳng đi qua điểm A(1; 2; 3) và vuông góc với mặt phẳng(α): 4x + 3y – 7z + 1 =0. Phương trình tham số của d là:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Bài 13 (trang 96 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Bài 14 (trang 97 SGK Hình học 12):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 11 Bài tập ôn tập cuối năm

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Bài 15 (trang 97 SGK Hình học 12):

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Lời giải:

Giải Toán lớp 12 Câu hỏi trắc nghiệm chương 3 Hình học 12

Check Also

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện

Giải Toán lớp 12 Bài 3: Khái niệm về thể tích của khối đa diện …