Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 119

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 119

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 119

Bài 1 (trang 119 SGK Toán 5):

a) Đọc các số đo sau: 5m3 ; 2010cm3; 2005dm3; 10,125m3;

0,109cm3; 0,015dm3; 1/4 m3; 95/1000 dm3

b)Viết các số đo thể tích:

một nghìn chín trăm năm mươi hai xăng – ti – mét khối

Hai nghìn không trăm mười lăm mét khối

Ba phần tám đề – xi – mét khối

Không phẩy chín trăm mười chín mét khối

Lời giải:

a) 5m3 : năm mét khối

2010cm3 : hai nghìn không trăm mười xăng – ti – mét khối

2005dm3 : hai nghìn không trăm linh năm đề – xi –mét khối

10,125m3 : mười phẩy một trăm hai mươi lăm mét khối

0,109cm3 : không phẩy một trăm linh chín xăng – ti –mét khối

0,015dm3 : không phẩy không trăm mười lăm đề – xi –mét khối

1/4 m3 : một phần tư mét khối

95/1000 dm3 : chín mươi lăm phần ngàn đề – xi – mét khối

b) 1952cm3; 2015m3; 3/8 dm3; 0,919m3

Bài 2 (trang 119 SGK Toán 5):

Đúng ghi Đ, sai ghi S:

0,25m3 đọc là:

a) Không phẩy hai mươi lăm mét khối …

b) Không phẩy hai trăm năm mươi mét khối …

c) Hai mươi lăm phần trăm mét khối …

d) Hai mươi lăm phần nghìn mét khối ….

e) Suy nghĩ: 0,25m3 = 0,250m3 = 25/100 m3….

Lời giải:

a) Đ

b) Đ

c) Đ

d) S

Bài 3 (trang 119 SGK Toán 5): So sánh các số sau đây:

a) 913,232413m3 và 913232413cm3

Xem thêm:  Phân tích truyện Cây tre trăm đốt

b) 12345/1000 m3 và 12,345m3

c) 8372361/100 m3 và 8372361dm3

Lời giải:

a) 913,232413m3 = 913232413cm3

b) 12345/1000 m3 = 12,345m3

c) (8372361/100 m3 )┬(83723610dm^3 ) > 8372361dm3

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …