Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 5 / Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 94

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 94

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 94

Bài 1 (trang 94 SGK Toán 5) Luyện tập : Tính diện tích hình thang có độ dài hai đáy lần lượt là a và b, chiều cao h:

a) a = 14cm; b = 6cm; h = 7cm

b) a = 2/3 m, b = 1/2 m, h = 2/3 m

c) a = 2,8m , b = 1,8 m, h = 0,5m.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 94

Bài 2 (trang 94 SGK Toán 5) Luyện tập : Một thửa ruộng hình thang có đáy lớn 120m, đáy bé bằng 2/3 đáy lớn. Đáy bé dài hơn chiều cao 5m. Trung bình cứ 100m2 thu hoạch được 64,5 kg thóc. Tính số ki – lô – gam thóc thu hoạch được trên thửa ruộng đó.

Lời giải:

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 94

Bài 3 (trang 94 SGK Toán 5) Luyện tập : Đúng ghi Đ, sai ghi S:

a) Diện tích các hình thang AMCD, MNCD, NBCD bằng nhau

b) Diện tích hình thang AMCD bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD

Giải Toán lớp 5 Luyện tập trang 94

Lời giải:

a) Ba hình thang đó có đáy lớn chung, chiều cao bằng nhau, đáy bé dài bằng nhau. Vậy diện tích ba hình thang đó bằng nhau.

Suy ra : a) đúng

b) Diện tích hình thang AMCD lớn hơn diện tích tam giác ACD. Diện tích tam giác ACD bằng 1/2 diện tích hình chữ nhật ABCD. Vậy diện tích hình thang AMCD lớn hơn 1/2 diện tích hình chữ nhật ABCD.Suy ra diện tích hình thang AMCD không thể bằng 1/3 diện tích hình chữ nhật ABCD được.

Suy ra : b) sai

Check Also

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học

Giải Toán lớp 5 Một số dạng bài toán đã học Bài 1 (trang 170 …