Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 1: Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình 6.

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Hình 6

Lời giải:

– Trong hình còn 4 điểm chưa đặt tên (mỗi dấu chấm biểu diễn một điểm). Ta sử dụng 4 chữ cái in hoa để đặt tên cho các điểm này, chẳng hạn A, B, C, D.

– Trong hình còn 2 đường thẳng chưa đặt tên. Ta sử dụng 2 chữ cái thường để đặt tên cho các đường này, chẳng hạn b, c.

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 2: Vẽ ba điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

Lời giải:

Có nhiều cách vẽ, mỗi điểm được biểu diễn bởi một dấu chấm. Điểm có thể thuộc hoặc không thuộc đường thẳng. Các bạn có thể vẽ như sau:

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Rất dễ phải không!!!

Bài 3: Xem hình 7 để trả lời các câu hỏi sau:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào? Điểm B thuộc những đường thẳng nào? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thường và kí hiệu.

b) Những đường thằng nào đi qua điểm B? Những đường thẳng nào đi qua điểm C? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

c) Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào? Ghi kết quả bằng kí hiệu.

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

 

Hình 7

Lời giải:

a)

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

 

b)

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

 

c)

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 4: Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau:

a) Điểm C nằm trên đường thẳng a.

b) Điểm B nằm trên đường thẳng b.

Lời giải

a)

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

b)

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 5:

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Lời giải

– Vẽ đường thẳng p, sau đó trên p các bạn vẽ một điểm bất kì A.

– Vẽ đường thẳng q, sau đó vẽ điểm B nằm ngoài q.

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 6: Cho đường thẳng m, điểm A thuộc đường thẳng m và điểm B không thuộc đường thẳng m.

a) Vẽ hình và viết kí hiệu.

b) Có những điểm khác điểm A mà cũng thuộc đường thẳng m không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

c) Có những điểm không thuộc đường thẳng m mà khác với điểm B không? Hãy vẽ hai điểm như thế và viết kí hiệu.

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

a)

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

b) Có vô số điểm khác điểm A cũng thuộc đường thẳng m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm CD thuộc m.

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

c) Có vô số điểm khác điểm B không thuộc m. Chẳng hạn ta vẽ hai điểm MN không thuộc m.

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Bài 7: Đố Hãy gấp một tờ giấy. Trải tờ giấy lên mặt bàn rồi quan sát xem nếp gấp có phải là hình ảnh một đường thẳng không?

Lời giải

Nếp gấp cho ta hình ảnh của một đường thẳng.

Giải Toán lớp 6 bài 1: Điểm. Đường thẳng

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …