Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 83: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem mỗi tổng sau có chia hết cho 8 hay không:

a) 48 + 56        b) 80 + 17

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 84: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem hiệu nào chia hết cho 6:

a) 54 - 36       b) 60 - 14

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 85: Áp dụng tính chất chia hết, xét xem tổng nào chia hết cho 7:

a) 35 + 49 + 210;   b) 42 + 50 + 140;   c) 560 + 18 + 3

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 86: Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau và giải thích điều đó:

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 87: Cho tổng A = 12 + 14 + 16 + x với x thuộc N. Tìm x để:

a) A chia hết cho 2       b) A không chia hết cho 2

Lời giải

Ghi nhớ: Các số chia hết cho 2 là các số tận cùng bằng 0, 2, 4, 6, 8 (hay còn gọi là các số chẵn). Các bạn sẽ học về phần này trong bài 11.

a) Ta thấy 12, 14, 16 đều chia hết cho 2. Vậy để A = 12 + 14 + 16 + x chia hết cho 2 thì x bằng 0 hoặc là một số chẵn hay ngắn gọn hơn là x là số chia hết cho 2.

b) Tương tự, để A không chia hết cho 2 thì x là các số lẻ hay x là số không chia hết cho 2.

Bài 88: Khi chia số tự nhiên a cho 12, ta được số dư là 8. Hỏi số a có chia hết cho 4 không? Có chia hết cho 6 không?

Xem thêm:  Giải toán 6 bài 3: Đường thẳng đi qua hai điểm

Lời giải

Giả sử a chia cho 12 được thương là b (b thuộc N) có số dư là 8 suy ra a = 12b + 8

Từ đó ta xét:

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Bài 89: Điền dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Chứng minh và ví dụ:

a) Tính chất chia hết của tổng.
  12 + 18 = 30
Các số hạng 12, 18 chia hết cho 6 và tổng của chúng là 30 cũng chia
hết cho 6.

b) 7 + 5 = 12
7 và 5 không chia hết cho 6 nhưng 12 lại chia hết cho 6.

c) Suy ra từ tính chất chia hết của tổng.
  Ví dụ tổng là 30, một số hạng là 20 đều chia hết cho 5 thì số hạng
còn lại (là số 10) cũng chia hết cho 5.

d) Suy ra từ tính chất chia hết của một hiệu.
  Giải thích như câu c.
  Ví dụ: Hiệu là 7, số bị trừ là 21

Bài 90: Gach dưới số em chọn:

Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

 

Lời giải

a) Chọn số 3

b) Chọn số 2

c) Chọn số 3

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …