Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 91: Trong các số sau, số nào chia hết cho 2, số nào chia hết cho 5?

    652;   850;   1546;    785;   6321

Lời giải

Các bạn sử dụng dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 vừa học để giải bài này.

– Các số chia hết cho 2 là 652 (vì tận cùng là 2), 850 (vì tận cùng là 0), 1546 (vì tận cùng là 6)

– Các số chia hết cho 5 là 850 (vì tận cùng là 0), 785 (vì tận cùng là 5).

– Số 6321 không chia hết cho 2 và 5.

Bài 92: Cho các số 2141; 1345; 4620; 234. Trong các số đó:

a) Số nào chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5?

b) Số nào chia hết cho 5 mà không chia hết cho 2?

c) Số nào chia hết cho cả 2 và 5?

Lời giải

a) Số 234 có chữ số tận cùng là 4 nên chia hết cho 2 mà không chia hết cho 5.

b) Số 1245 có chữ số tận cùng là 5 nên chia hết cho 5 và không chia hết cho 2 (vì 5 là số lẻ).

c) Số 4620 có chữ số tận cùng là 0 nên chia hết cho 2 và 5.

Ngoài ra, số 2141 không chia hết cho cả 2 và 5.

Bài 93: Tổng (hiệu) sau có chia hết cho 2 không, có chia hết cho 5 không?

a) 136 + 420           b) 625 - 450
c) 1.2.3.4.5.6 + 42       d) 1.2.3.4.5.6 - 35

Lời giải

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 1: Mở rộng khái niệm phân số

Các bạn nhớ lại tính chất chia hết của một tổng, hiệu để giải bài này.

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Lưu ý: Các tích là bội số của số nào thì tích đó chia hết cho số ấy. Ví dụ: tích 1.2.3.4.5.6 là bội số của 2, 3, 4, 5, 6 nên chia hết cho các số này. Bạn có thể kiểm tra kết quả bằng máy tính.

Bài 94: Không thực hiện phép chia, hãy tìm số dư khi chia mỗi số sau đây cho 2 cho 5:

    813;   264;   736;   6547

Lời giải

Chúng ta đã làm bài 46 (trang 24 SGK) và cho kết quả là:

 • Trong phép chia cho 2, số dư có thể bằng: 0, 1

 • Trong phép chia cho 5, số dư có thể bằng: 0, 1, 2, 3, 4

Từ đó chúng ta có thể làm bài này như sau:

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 

Tóm lại:

 • 264, 736 chia hết cho 2: số dư là 0

 • 813, 6547 khi chia cho 2 có số dư là 1

 • Theo thứ tự: 736, 6547, 813, 264 khi chia cho 5 có số dư lần lượt là 1, 2, 3, 4

Bài 95:

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Lời giải

Căn cứ vào dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 thì:

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 96:

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 97: Dùng ba chữ số 4, 0, 5 hãy ghép thành các số tự nhiên có ba chữ số khác nhau thỏa mãn:

a) Số đó chia hết cho 2    b) Số đó chia hết cho 5

Lời giải

a) Số có 3 chữ số chia hết cho 2 là 540; 504; 450

b) Số có 3 chữ số chia hết cho 5 là 405; 450; 540

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 10: Tính chất chia hết của một tổng

Ngoài ra các bạn cần lưu ý thêm là để có một số có 3 chữ số thì chữ số hàng trăm phải lớn hơn 0. Do đó số 045 hay 054 không phải là số có 3 chữ số.

Bài 98: Đánh dấu "X" vào ô thích hợp trong các câu sau:

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 99: Tìm số tự nhiên có hai chữ số, các chữ số giống nhau, biết rằng số đó chia hết cho 2 và chia cho 5 thì dư 3.

Lời giải

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Lưu ý: Vì đây là số có hai chữ số giống nhau nên a không thể bằng 0 được.

Bài 100: Ô tô đầu tiên ra đời năm nào?

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5 Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 

Hình 19

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 bài 11: Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

 

– Vì n là năm ra đời của ô tô nên a không thể bằng 8 (vì nếu a = 8 thì ô tô ra đời năm 8 ngàn là vô lý). Như vậy a = 1.

– Ta đã có a = 1; c = 5 nên b = 8 (vì a, b, c khác nhau)

Vậy ô tô đầu tiên ra đời năm 1885.

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …