Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Bài 101: Tìm năm bội của: 3; -3.

Lời giải:

Gợi ý: Muốn tìm bội của một số, ta nhân số đó lần lượt với …, -2, -1, 0, 1, 2, …

Năm bội của 3 và -3 là: -6; -3; 0; 3; 6

Bài này có rất nhiều đáp án, tùy theo cách bạn chọn các bội của hai số này.

Bài 102: Tìm tất cả các ước của: -3; 6; 11; -1.

Lời giải:

– Các ước của -3 là: -3; -1; 1; 3

– Các ước của 6 là: -6; -3; -2; -1; 1; 2; 3; 6

– Các ước của 11 là: -11; -1; 1; 11

– Các ước của -1 là: -1; 1

Bài 103:

Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Lời giải:

a)

Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Do A có 5 phần tử, B có 3 phần tử nên ta có thể thiết lập được:

5.3 = 15 tổng dạng (a + b)

b) Tổng chia hết cho 2 là các tổng chẵn, ta có:

– A có 3 phần tử chẵn, B có 1 phần tử chẵn nên ta có 3.1 tổng chẵn.

– A có 2 phần tử lẻ, B có 2 phần tử lẻ nên ta có 2.2 tổng chẵn.

Tổng cộng ta có: 3.1 + 2.2 = 7 tổng chẵn.

Vậy trong các tổng trên, có 7 tổng chia hết cho 2.

Bảng minh họa:

Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Bài 104: Tìm số nguyên x, biết:

a) 15x = -75        b) 3|x| = 18

Lời giải:

Áp dụng:

a.b = c => a = c:b hoặc b = c:a

a) 15x = -75
   x = -75:15
   x = -5

b) 3|x| = 18
  |x| = 18:3
  |x| = 6
   x = 6 hoặc x = -6

Bài 105: Điền số vào ô trống cho đúng:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

 

Lời giải:

Chỉ có một chú ý với bài này, đó là: |-13| = 13

Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Bài 106:

Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 bài 13: Bội và ước của một số nguyên

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …