Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 13: Ước và bội

Giải Toán lớp 6 bài 13: Ước và bội

Giải Toán lớp 6 bài 13: Ước và bội

Bài 111:

a) Tìm các bội của 4 trong các số 8; 14; 20; 25.

b) Viết tập hợp các bội của 4 nhỏ hơn 30.

c) Viết dạng tổng quát các số là bội của 4.

Lời giải:

a) Trong các số 8; 14; 20; 25 chỉ có 8 và 20 chia hết cho 4. Vây B(4) = {8, 20}

b) Nhân 4 lần lượt với 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ta được các bội của 4 nhỏ hơn 30 là 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28.

Vậy B(4) = {0, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28}

c) Dạng tổng quát của các số là bội của 4 là 4k (k thuộc N)

Bài 112: Tìm các ước của 4, của 6, của 9, của 13 và của 1.

Lời giải:

Lần lượt chia 4, 6, 9, 13, 1 cho các số từ 1 tới số bị chia ta sẽ tìm được các ước như sau:

  • Ư(4) = {1, 2, 4}

  • Ư(6) = {1, 2, 3, 6}

  • Ư(9) = {1, 3, 9}

  • Ư(13) = {1, 13}

  • Ư(1) = {1}

Nhận xét: Số 1 là ước của tất cả các số tự nhiên.

Bài 113: Tìm các số tự nhiên x sao cho:

Giải Toán lớp 6 bài 13: Ước và bội

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 bài 13: Ước và bội

Bài 114: Có 36 học sinh vui chơi. Các bạn đó muốn chia đều 36 người vào các nhóm. Trong các cách chia sau, cách nào thực hiện được? Hãy điền vào ô trống trong trường hợp chia đươc.

Giải Toán lớp 6 bài 13: Ước và bội

Lời giải:

Để chia đều 36 người vào các nhóm thì số nhóm và số người ở mỗi nhóm phải là các ước của 36.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 9: Quy tắc chuyển vế

Nhìn vào trong bảng ta thấy các số 4, 6, 12 là các ước của 36 do đó các cách chia Thứ nhất, Thứ hai, Thứ tư thực hiện được.

Dựa vào:

36 = (Số nhóm) . (Số người ở mỗi nhóm)

ta sẽ điền số vào các ô như sau:

Giải Toán lớp 6 bài 13: Ước và bội

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …