Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Giải Toán lớp 6 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Giải Toán lớp 6 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Bài 27: Tính:

a) 26 + (-6)    b) (-75) + 50   c) 80 + (-220)

Lời giải:

Qui tắc:

– Hai số nguyên đối nhau có tổng bằng 0.

Ví dụ: (-2) + 2 = 0

– Muốn cộng hai số nguyên khác dấu không đối nhau, ta tìm hiệu hai giá trị tuyệt đối của chúng (số lớn trừ số nhỏ) rồi đặt trước kết quả tìm được dấu của số có giá trị tuyệt đối lớn hơn.

Ví dụ 1: (-15) + 10 = -(15 – 10) = -5 (vì 15 > 10)

Ví dụ 2: 15 + (-10) = 15 – 10 = 5 (vì 15 > 10 nên trong trường hợp này bạn không cần dấu ngoặc và đặt dấu "+" ở trước giống như +(15 – 10)).

a) 26 + (-6)  = (26 - 6)  = 20
b) (-75) + 50 = -(75 - 50) = -25
c) 80 + (-220) = -(220 - 80) = -140

Bài 28: Tính:

a) (-73) + 0    b) |-18| + (-12)    c) 102 + (-120)

Lời giải:

a) (-73) + 0   = -(73 - 0)  = -73
b) |-18| + (-12) = 18 + (-12)  = 18 - 12 = 6
c) 102 + (-120) = -(120 - 102) = -18

Bài 29: Tính và nhận xét kết quả của:

a) 23 + (-13) và (-23 ) + 13
b) (-15) + (+15) và 27 + (-27)

Lời giải:

a)

23 + (-13) = 23 - 13  = 10
(-23 ) + 13 = -(23 - 13) = -10

Kết quả là hai số nguyên đối nhau.

b)

(-15) + (+15) = 0
27 + (-27)  = 0

Tổng của hai số nguyên đối nhau thì bằng 0.

Bài 30: So sánh:

a) 1763 + (-2) và 1763
b) (-105) + 5 và -105
c) (-29) + (-11) và -29

Lời giải:

a) 1763 + (-2) = 1763 - 2 = 1761
Vì 1761 < 1763 nên 1763 + (-2) < 1763

b) (-105) + 5 = -(105 - 5) = -100
Vì -100 > -105 nên (-105) + 5 > -105

c) (-29 ) + (-11) = -(29 + 11) = -40 (cộng hai số nguyên cùng dấu)
Vì -40 < -29 nên (-29 ) + (-11) < -29

Bài 31: Tính:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 10: Trung điểm của đoạn thẳng

a) (-30) + (-5)    b) (-7 ) + (-13)    c) (-15) + (-235)

Lời giải:

Bài này giúp bạn luyện tập cách cộng hai số nguyên âm. Qui tắc:

Muốn cộng hai số nguyên âm, ta cộng hai giá trị tuyệt đối của chúng rồi đặt dấu "-" trước hết quả.

Ví dụ: (-3) + (-4) = -(3 + 4) = -7

a) (-30) + (-5)  = -(30 + 5)  = -35

b) (-7) + (-13)  = -(7 + 13)  = -20

c) (-15) + (-235) = -(15 + 235) = -250

Bài 32: Tính:

a) 16 + (-6)    b) 14 + (-6)   c) (-8) + 12

Lời giải:

a) 16 + (-6) = +(16 - 6) = 10
hoặc bạn có thể bỏ dấu "+" và dấu ngoặc đi như sau:
  16 + (-6) = 16 - 6 = 10

b) 14 + (-6) = 14 - 6 = 8

c) (-8) + 12 = 12 - 8 = 4

Bài 33: Điền số thích hợp vào ô trống:

Giải Toán lớp 6 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 bài 5: Cộng hai số nguyên khác dấu

Mình xin diễn giải lại như sau:

Cột dọc 2:
 (-2) + 3 = 3 - 2 = 1
Cột dọc 3:
 18 + (-18) = 0 (tổng hai số nguyên đối nhau)
Cột dọc 4:
 Tổng bằng 0 nên b là số đối của a nên b = -12
Cột dọc 5:
 a + 6 = 4 vì tổng giảm nên a phải là số âm.
 vậy a = -2
Cột dọc 6:
 (-5) + b = -10 vì tổng giảm nên b phải là số âm.
 vậy b = -5

Bài 34: Tính giá trị của biểu thức:

a) x + (-16) biết x = -4    b) (-102) + y biết y = 2

Lời giải:

a) Với x = -4 ta có:
  x + (-16) = (-4) + (-16) = -(4 + 16) = -20

b) Với y = 2 ta có:
  (-102) + y = (-102) +2 = -(102 - 2) = -100

Bài 35: Số tiền của ông Năm năm nay tăng x triệu đồng. Hỏi x bằng bao nhiêu, biết rằng số tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 3: Số đo góc

a) Tăng 5 triệu đồng?

b) Giảm 2 triệu đồng?

Lời giải:

Các bạn cần lưu ý đề bài là: tăng x triệu đồng nhé.

a) Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái tăng 5 triệu đồng nên x = 5.

b) Vì tiền của ông Năm năm nay so với năm ngoái giảm 2 triệu đồng nên x = -2 (vì giảm 2 có nghĩa tương đương với tăng -2).

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …