Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 28 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2):

a) Quy đồng mẫu các phân số sau: -3/16 ; 5/24 ; -21/56

b) Trong các phân số đã cho, phân số nào chưa tối giản? Từ nhận xét đó, ta có thể quy đồng mẫu các phân số này như thế nào?

Lời giải:

a)

Bước 1: Tìm BCNN của 16, 24, 56 để làm MSC

16 = 24

24 = 23.3

56 = 23.7

=> BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Do đó MSC của ba phân số là 336.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu.

– Thừa số phụ của 16 là 336 : 16 = 21

– Thừa số phụ của 24 là 336 : 24 = 14

– Thừa số phụ của 56 là 336 : 56 = 6

Bước 3: Nhân tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

b)

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Do đó: Để việc quy đồng mẫu số được đơn giản hơn ta nên rút gon phân số chưa tối giản trước khi quy đồng mẫu số.

Bài 29 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

 

Lời giải

Nhận xét: Các phân số đã cho đều ở dạng tối giản.

a)

Mẫu số chung là BCNN(8, 27) = 8.27 = 216

Thừa số phụ của 8 là 216 : 8 = 27, của 27 là 216 : 27 = 8. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

 

b)

Mẫu số chung là BCNN(9, 25) = 9.25 = 225. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

 

c) -6 = -6/1

Mẫu số chung là BCNN(15, 1) = 15. Do đó:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 3: Tính chất cơ bản của phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 30 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Lời giải:

a) Mẫu số chung là BCNN (120,40) = 120. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

b)

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

c) Cả ba phân số đều tối giản. Mẫu số chung là BCNN (30,60,40) = 120. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

d) Mẫu số chung là BSCNN(60, 18, 90) = 180. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 31 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Hai phân số sau đây có bằng nhau không?

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Lời giải:

Gợi ý: Rút gọn rồi so sánh.

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 32 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Lời giải:

a) Mẫu số chung là BCNN(7, 9, 21) = 32.7 = 63

Thừa số phụ của 7 là 9, của 9 la 7, của 21 là 3. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

b) Mẫu số chung: 23.3.11 = 264. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 33 (trang 19 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Lời giải:

a) Mẫu số chung là BCNN (20, 30, 15) = 60

Thừa số phụ của 20 là 3; của 30 là 2; của 15 là 4. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

b)

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 34 (trang 20 SGK Toán 6 tập 2): Quy đồng mẫu các phân số:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Lời giải:

a)

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

b) Mẫu số chung là BCNN (5, 6) = 30. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

c) Mẫu số chung là BCNN (7, 15) = 105. Do đó:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 35 (trang 20 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn rồi qui đồng mẫu các phân số:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Lời giải:

a)

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

b)

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Bài 35 (trang 20-21 SGK Toán 6 tập 2): Đố vui. Hai bức ảnh dưới đây chụp những di tích nào?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Cho dãy các phân số sau:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Hãy qui đồng mẫu các phân số của từng dãy rồi đoán nhận phân số thứ tự của dãy đó; viết nó dưới dạng tối giản rồi viết chữ cái ở dãy đó vào ô …

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 5: Quy đồng mẫu nhiều phân số

Đó là hai địa danh HỘI ANMỸ SƠN của Viêt Nam được UNESCO công nhân là di sản văn hóa thế giới vào năm 1999.

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số …