Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

Bài 22: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một …

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của …

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia … đối nhau

– Hai tia CA và … trùng nhau

– Hai tia BA và BC …

Lời giải:

a) Hình tạo thành bởi điểm O và một phần đường thẳng bị chia ra bởi điểm O được gọi là một tia gốc O.

b) Điểm R bất kì nằm trên đường thẳng xy là gốc chung của hai tia đối nhau Rx và Ry.

c) Nếu điểm A nằm giữa hai điểm B và C thì:

– Hai tia AB và AC đối nhau

– Hai tia CA và CB trùng nhau

– Hai tia BA và BC trùng nhau

Bài 23: Trên đường thẳng a cho bốn điểm M, N, P, Q như hình 31. Hãy trả lời các câu hỏi sau:

a) Trong các tia MN, MP, MQ, NP, NQ có những tia nào trùng nhau?

b) Trong các tia MN, NM, MP có những tia nào đối nhau?

c) Nêu tên hai tia gốc P đối nhau.

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

 

Hình 31

Lời giải:

a)

– Xét các tia cùng gốc M ta được các tia trùng nhau là MN, MP, MQ.

– Xét các tia cùng gốc N ta được các tia trùng nhau là NP, NQ.

b)

– Trong các tia MN, NM, MP không có tia nào đối nhau.

c)

– Hai tia gốc P đối nhau là PQ và PN (hoặc PQ và PM hoặc PQ và Pa).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 7: Độ dài đoạn thẳng

Bài 24: Cho hai tia Ox, Oy đối nhau, điểm A thuộc tia Ox các điểm B và C thuộc tia Oy (B nằm giữa O và C). Hãy kể tên:

a) Tia trùng với tia BC.

b) Tia đối của tia BC.

Lời giải:

Từ đề bài ta vẽ được hình sau:

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

a) Tia trùng với tia BC là tia By.

b) Tia đối của tia BC là tia BO, BA hay tia Bx (ba tia này trùng nhau).

Bài 25: Cho hai điểm A và B, hãy vẽ:

a) Đường thẳng AB.

b) Tia AB.

c) Tia BA.

Lời giải:

a) Đường thẳng AB

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

 

b) Tia AB

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

 

c) Tia BA

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

 

Các bạn chú ý là phần b và c có hình vẽ khác nhau vì ở đây tia AB và tia BA có gốc khác nhau.

Bài 26: Vẽ tia AB. Lấy điểm M thuộc tia AB. Hỏi:

a) Hai điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A hay nằm khác phía đối với điểm A?

b) Điểm M nằm giữa hai điểm A và B hay điểm B nằm giữa hai điểm A và M?

Lời giải:

Chúng ta có hai hình vẽ tương ứng với vị trí của điểm M:

– Trường hợp 1: điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

– Trường hợp 1: điểm M không nằm giữa 2 điểm A và B.

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

a) Trong cả hai trường hợp thì điểm B và M nằm cùng phía đối với điểm A.

b)

– Nếu vẽ theo trường hợp 1 thì điểm M nằm giữa 2 điểm A và B.

– Nếu vẽ theo trường hợp 2 thì điểm B nằm giữa 2 điểm A và M.

Bài 27: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với …

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 8: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc …

Lời giải:

a) Tia AB là hình gồm điểm A và tất cả các điểm nằm cùng phía với B đối với A.

b) Hình tạo thành bởi điểm A và phần đường thẳng chứa tất cả các điểm nằm cùng phía đối với A là một tia gốc A.

Bài 28: Vẽ đường thẳng xy. Lấy điểm O trên đường thẳng xy. Lấy điểm M thuộc tia Oy. Lấy điểm N thuộc tia Ox.

a) Viết tên hai tia đối nhau gốc O.

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

a) Hai tia đối nhau gốc O là tia OxOy (cũng chính là hai tia ONOM).

b) Trong ba điểm M, O, N thì điểm O nằm giữa hai điểm còn lại.

Bài 29: Cho hai tia đối nhau AB và AC.

a) Gọi M là một điểm thuộc tia AB. Trong ba điểm M, A, C thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

b) Gọi N là một điểm thuộc tia AC. Trong ba điểm N, A, B thì điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại?

Lời giải:

Vẽ hình:

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

 

a) Trong ba điểm M, A, C thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

b) Trong ba điểm N, A, B thì điểm A nằm giữa hai điểm còn lại.

Ngoài ra, vì đề bài không nêu rõ vị trí của M và N nên chúng ta còn có một cách vẽ hình khác mà cũng cho ra các kết luận như trên:

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

Bài 30: Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 Bài 16: Tìm tỉ số của hai số

Nếu điểm O nằm trên đường thẳng xy thì:

a) Điểm O là gốc chung của …

b) Điểm … nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Lời giải:

a) Điểm O là gốc chung của hai tia đối nhau Ox và Oy.

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

b) Điểm O nằm giữa một điểm bất kì khác O của tia Ox và một điểm bất kì khác O của tia Oy.

Ví dụ: Trên Ox lấy một điểm A bất kì khác O, trên Oy lấy một điểm B bất kì khác O. Ta thấy điểm O luôn nằm giữa A và B.

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

Bài 31: Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C.

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C.

Lời giải:

Hình tổng hợp cho cả hai phần a và b:

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

Vẽ hình theo từng phần như sau:

– Lấy ba điểm không thẳng hàng A, B, C. Vẽ hai tia AB và AC.

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

a) Vẽ tia Ax cắt đường thẳng BC tại điểm M nằm giữa B và C

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

b) Vẽ tia Ay cắt đường thẳng BC tại điểm N không nằm giữa B và C

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

Bài 32: Trong các câu sau, em hãy chọn câu đúng:

a) Hai tia Ox và Oy chung gốc thì đối nhau.

b) Hai tia Ox và Oy cùng nằm trên một đường thẳng thì đối nhau.

c) Hai tia Ox và Oy tạo thành đường thẳng xy thì đối nhau.

Lời giải:

a) Sai. Vì chúng có thể trùng nhau hoặc không đối nhau.

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

b) Sai. Vì chúng có thể trùng nhau.

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

c) Đúng

Giải Toán lớp 6 bài 5: Tia

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …