Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 30 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2): Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ tia Ot, Oy sao cho góc xOt = 25o, góc xOy = 50o.

a) Tia Ot có nằm giữa hai tia Ox và Oy không?

b) So sánh góc tOy và góc xOt?

c) Tia Ot có là tia phân giác của góc xOy không? Vì sao.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 31 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2):

a) Vẽ góc xOy có số đo 126o.

b) Vẽ tia phân giác của góc xOy ở câu a.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

a) Cách vẽ:

– Vẽ tia Ox.

– Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox vẽ tia Oy sao cho góc xOy = 126o

b) Gọi tia Oz là tia phân giác của góc xOy suy ra:

góc xOz = góc yOz = 126o/2 = 63o.

Bài 32 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2): Khi nào ta kết luận được tia Ot là tia phân giác của góc xOy? Trong những câu trả lời sau, em hãy chọn những câu đúng:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

 

Lời giải:

a) Sai vì thiếu Ot nằm giữa Ox và Oy

b) Sai vì thiếu góc xOt = tOy

c) Đúng

d) Đúng

Bài 33 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết xOy = 130o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy. Tính góc x'Ot.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 34 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ hai góc kề bù xOy, yOx', biết góc xOy = 100o. Gọi Ot là tia phân giác của góc xOy, Ot' là tia phân giác của góc x'Oy. Tính góc x'Ot, góc xOt', góc tOt'.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 4: Cộng hai số nguyên cùng dấu

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 35 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2): Vẽ góc bẹt xOy. Vẽ tia phân giác Om của góc đó. Vẽ tia phân giác Oa của góc xOm. Vẽ tia phân giác Ob của góc mOy. Tính số đo aOb.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 36 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2): Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia 0x. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 80o. Vẽ tia phân giác Om của góc xOy. Vẽ tia phân giác On của góc yOz. Tính góc mOn.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Bài 37 (trang 87 SGK Toán 6 tập 2): Cho hai tia Oy, Oz cùng nằm trên một nửa mặt phẳng có bờ chứa tia Ox. Biết góc xOy = 30o, góc xOz = 120o.

a) Tính số đo góc yOz

b) Vẽ tia phân giác Om của góc xOy, tia phân giác On của góc xOz. Tính số đo góc mOn

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc Giải Toán lớp 6 Bài 6: Tia phân giác của góc

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …