Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 6 / Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

1. Viết dạng tổng quát của phân số. Cho ví dụ một phân số nhỏ hơn 0, một phân số bằng 0, một phân số lớn hơn 0 nhưng nhỏ hơn 1, một phân số lớn hơn 1.

Trả lời

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

2. Thế nào là hai phân số bằng nhau? Cho ví dụ.

Trả lời

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

3. Phát biểu tính chất cơ bản của phân số. Giải thích vì sao bất kỳ phân số nào cũng viết dưới dạng một phân số với mẫu dương.

Trả lời

Tính chất cơ bản của phân số:

– Nếu ta nhân cả tử và mẫu của một phân số với cùng một số nguyên khác 0 thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

– Nếu ta chia cả tử và mẫu của một phân số đã cho cùng một ước chung của chúng thì ta được một phân số bằng phân số đã cho.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

4. Muốn rút gọn phân số ta làm như nào? Cho ví dụ.

Trả lời

Qui tắc: Muốn rút gọn một phân số ta chia cả tử và mẫu của chúng cho một ước chung (khác 1 và -1) của chúng.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

5. Thế nào là phân số tối giản? Cho ví dụ.

Trả lời

Định nghĩa: Phân số tối giản (hay phân số không rút gọn được nữa) là phân số mà tử và mẫu chỉ có ước chung là 1 và -1.

Ví dụ 3/4 ; 1/5 ; (-7)/9 là những phân số tối giản

6. Phát biểu quy tắc quy đồng mẫu nhiều phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn quy đồng mẫu nhiều phân số với mẫu dương ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của các mẫu (thường là BCNN) để làm mẫu chung.

Bước 2: Tìm thừa số phụ của mỗi mẫu (bằng cách chia mẫu chung của từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu của mỗi phân số với thừa số phụ tương ứng.

7. Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu nếu ta làm như nào? Cho ví dụ.

Xem thêm:  Tả lại ngôi nhà thân yêu của em

Trả lời

Quy tắc: Muốn so sánh hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số có cùng một mẫu dương rồi so sánh các tử với nhau: Phân số nào có tử lớn hơn thì lớn hơn.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

8. Phát biểu quy tắc cộng hai phân số trong trường hợp:

a) Cùng mẫu ;         b) Không cùng mẫu

Trả lời

a) Cộng hai phân số cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số cùng mẫu ta cộng các tử và giữ nguyên mẫu

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

b) Cộng hai phân số không cùng mẫu

Quy tắc: Muốn cộng hai phân số không cùng mẫu ta viết chúng dưới dạng hai phân số cùng một mẫu rồi cộng các tử và giữ nguyên mẫu chung.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

9. Phát biểu các tính chất cơ bản của phép cộng phân số.

Trả lời

Phép cộng phân số có các tính chất cơ bản sau:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

10. a) Viết số đối của phân số a/b (a,b ∈Z, b > 0)

b) Phát biểu quy tắc trừ hai phân số.

Trả lời

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

11. Phát biểu quy tắc nhân hai phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn nhân hai phân số ta nhân các tử với nhau và nhân các mẫu với nhau:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

12. Phát biểu các tính chất cơ bản của phép nhân phân số?

Trả lời

Phép nhân phân số có các tính chất cơ bản sau:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

13. Viết số nghịch đảo của phân số a/b (a,b ∈Z , a ≠ 0, b ≠0)

Trả lời

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

14. Phát biểu qui tắc chia phân số cho phân số.

Trả lời

Quy tắc: Muốn chia một phân số cho một phân số ta nhân số bị chia với số nghịch đảo của số chia.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

15. Cho ví dụ về hỗn số. Thế nào là phân số thập phân? Số thập phân? Cho ví dụ. Viết phân số 9/5 dưới dạng hỗn số, phân số thập phân, số thập phân, phần trăm với ký hiệu %.

Trả lời

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

– Số thập phân gồm hai phần:

    + Phần số nguyên viết bên trái dấu phẩy

Xem thêm:  Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 8: English speaking countries

    + Phần thập phân viết bên phải dấu phẩy

    + Số chữ số thập phân bằng số chữ số 0 ở mẫu của phân số thập phân

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 154 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Cho phân số x/3 . Với giá trị nguyên nào của x thì ta có:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 155 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Điền số thích hợp vào ô vuông:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 156 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Rút gọn:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Lời giải:

Cách làm:

– phần a): phân tích thành các thừa số chung, rồi rút chúng ra ngoài dấu ngoặc, sau đó rút gọn.

– phần b): phân tích một số thành tích các số, sau đó rút gọn các số giống nhau ở tử và mẫu.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 157 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Viết các số đo thời gian sau đây với đơn vị là giờ:

15 phút; 45 phút; 78 phút; 150 phút.

Lời giải:

Gợi ý: Làm theo hướng dẫn trong sgk Toán 6 Tập 2, lấy số phút chia cho 60.

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 158 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): So sánh hai phân số:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 159 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Các phân số sau đây được sắp xếp theo một quy luật. Hãy qui đồng mẫu các phân số để tìm quy luật đó rồi điền tiếp vào chỗ trống một phân số thích hợp:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3 Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 160 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Tìm phân số a/b bằng phân số 18/27 biết rằng ƯCLN (a, b) = 13.

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 161 (trang 64 SGK Toán 6 tập 2): Tính giá trị của biểu thức:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 162 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Tìm x, biết:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 163 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Một cửa hàng bán 356,5m vải gồm hai loại vải hoa và vải trắng. Biết số vải hoa bằng 78,25% số vải trắng. Tính số mét vải mỗi loại.

Lời giải:

Gọi số mét vải trắng là x (m)

Số vải hoa là: x. 78,25% (m)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 6 bài 8: Chia hai lũy thừa cùng cơ số

Ta có: x + x . 78,25% = 356,5

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Vậy:

– Số mét vải loại trắng là 200 m

– Số mét vải loại hoa là 356,5 – 200 = 156 m

Bài 164 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Khi trả tiền mua một cuốn sách theo đúng giá bìa, Oanh được cửa hàng trả lại 1200đ vì đã được khuyến mãi 10%. Vậy Oanh đã mua cuốn sách với giá bao nhiêu?

Phân tích đề

Đây là dạng bài Tìm một số biết giá trị một phân số của nó. Bài toán có thể được hiểu là: Tìm giá cuốn sách biết 10% giá cuốn sách đó bằng 1200đ.

Lời giải:

Vì 10% giá cuốn sách đó tương ứng với 1200đ nên ta có giá cuốn sách là:

1200 : 10% = 1200 : 10/100 = 12 000đ

Vậy Oanh đã mua sách với giá:

12 000 – 1200 = 10 800đ

Bài 165 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Một người gửi tiết kiệm 2 triệu đồng tính ra mỗi tháng được lãi 11200d. Hỏi người ấy đã gửi tiết kiệm với lãi suất bao nhiêu phần trăm một tháng?

Lời giải:

Ta có: Lãi suất = Số tiền lãi / Tiền vốn

Vậy lãi suất một tháng là:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 166 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Học kì I số học sinh giỏi của lớp 6D bằng 2/7 số học sinh còn lại. Sang học kỳ II số học sinh giỏi tăng thêm 8 bạn (số học sinh không đổi) nên số học sinh giỏi bằng 2/3 số học sinh còn lại. Hỏi trong học kỳ I lớp 6D có bao nhiêu học sinh giỏi?

Lời giải:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3 Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Bài 167 (trang 65 SGK Toán 6 tập 2): Đố: Đố em lập được một đề toán mà khi dùng máy tính bỏ túi người ta giải đã bấm liên tiếp như sau:

Giải Toán lớp 6 Ôn tập chương 3

Lời giải:

Bài toán là: Một lớp có 50 học sinh. Kết quả xếp loại văn hóa cuối năm có số học sinh xếp loại giỏi, khá, trung bình, yếu lần lượt chiếm 30%, 40%, 22% và 8% số học sinh cả lớp. Tính số học sinh mỗi loại.

Check Also

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số

Giải Toán lớp 6 Bài 7: Phép cộng phân số Bài 42 (trang 26 SGK …