Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Bài 5 (trang 11 SGK Toán 7 tập 2): Trò chơi toán học: Thống kê ngày, tháng, năm, sinh của các bạn trong lớp và những bạn có cùng tháng sinh thì xếp thành một nhóm. Điền kết quả thu được theo mẫu ở bảng 10:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Bảng 10

Lời giải

Căn cứ vào tháng sinh của các bạn trong lớp của mình để tìm tần số tương ứng. Sau đó điền kết quả vào bảng. Chẳng hạn điều tra tháng, năm sinh của một lớp tại một trường trung học cơ sở, ta có bảng thống kê số liệu ban đầu như sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Tìm tần số tháng sinh của các bạn trong lớp. Để khi lập bảng tần số không nhầm lẫn, ta kê ra tất cả các giá trị khác nhau của dấu hiệu (các tháng từ 1 – 12) lần lượt đọc tháng sinh từ trên xuống. Mỗi lần gặp tháng nào ta gạch vào cột tháng đó một vạch. Sau khi vạch xong, ta đếm số vạch của mỗi cột để ghi thành bảng "tần số" như sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Bài 6 (trang 11 SGK Toán 7 tập 2): Kết quả điều tra về số con của 30 gia đình thuộc một thôn được cho trong bảng 11:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Bảng 11

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu ở đây là gì? Từ đó lập ra bảng "tần số".

b) Hãy nêu một số nhận xét từ bảng trên về số con của 30 gia đình trong thôn (số con của các gia đình trong thôn chủ yêu thuộc khoảng nào? Số gia đình đông con, tức có 3 con trở lên chỉ chiếm một tỉ lệ bao nhiêu?)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 9: Nghiệm của đa thức một biến

Lời giải

a) Dấu hiệu cần tìm hiểu: Số con của mỗi gia đình. Bảng "tần số" về số con

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

b) Nhận xét:

– Số con của mỗi gia đình chủ yếu thuộc vào khoảng từ 0 đến 4 người con.

– Số gia đình đông con (từ 3 con trở lên) là 7 chiếm tỉ lệ: 7/30 tức 23,3%.

Bài 7 (trang 11 SGK Toán 7 tập 2): Tuổi nghề (tính theo năm) của một số công nhân trong một phân xưởng được ghi lại ở bảng 12:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét (số các giá trị của dấu hiệu, số các giá trị khác nhau, giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất, giá trị có tần số lớn nhất, các giá trị thuộc vào khoảng nào chủ yếu).

Lời giải

a) Dấu hiệu: tuổi nghề của công nhân trong một phân xưởng.

Số các giá trị: 25.

b) Bảng tần số về tuổi nghề

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

 

Nhận xét:

   – Số các giá trị của dấu hiệu: 25

   – Số các giá trị khác nhau: 10, giá trị lớn nhất là 10, giá trị nhỏ nhất là 1.

   – Giá trị có tần số lớn nhất là 4.

   – Các giá trị thuộc vào khoảng chủ yếu từ 4 đến 7 năm.

Bài 8 (trang 12 SGK Toán 7 tập 2): Một xạ thủ thi bắn súng. Số điểm đạt được sau mỗi lần bắn được ghi lại ở bảng 13:

Xem thêm:  Giải thích câu tục ngữ: Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Xạ thủ đã bắn bao nhiêu phát?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét.

Lời giải

a) Dấu hiệu: điểm số của mỗi lần bắn.

Xạ thủ đã bắn: 30 phát

b) Bảng "tần số"

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

Nhận xét:

Xạ thủ đã bắn 30 phát, mỗi lần bắn điểm từ 7 đến 10, điểm bắn chủ yếu từ 8 đến 10, bắn đạt điểm 10 là 8 lần chiếm 26,7%.

Bài 9 (trang 12 SGK Toán 7 tập 2): Thời gian giải một bài toán (tính theo phút) của 35 học sinh được ghi trong bảng 14:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

 

a) Dấu hiệu ở đây là gì? Số các giá trị là bao nhiêu?

b) Lập bảng "tần số" và rút ra một số nhận xét.

Lời giải

a) Dấu hiệu: Thời gian giải một bài toán

Số giá trị khác nhau: 8

b) Bảng "tần số"

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

 

Nhận xét:

Thời gian giải một bài toán của 35 học sinh chỉ nhận 8 giá trị khác nhau, người giải nhanh nhất là 3 phút (có 1 học sinh), người giải chậm nhất là 10 phút, thời gian giải xong chủ yếu từ 6 đến 8 phút.

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …