Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 11 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền vào chỗ trống trong các phát biểu sau

a) Hai đường thằng vuông góc với nhau là hai đường thẳng

b) Hai đường thẳng a và a' vuông góc với nhau được kí hiệu là …

c) Cho trước một điểm A và một đường thằng d … đường thẳng d' đi qua A và vuông góc với d

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Bài 12 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong hai câu sau, câu nào đúng ? Câu nào sai ? Hãy bác bỏ câu sai bằng một hình vẽ ?

a) Hai đường thẳng vuông góc thì cắt nhau

b) Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc

Lời giải:

a) Đúng

b) Sai vì trên hình hai đường thẳng a và b cắt nhau tại O nhưng a không vuông góc với b

Đây là một phần ví dụ bác bỏ câu : "Hai đường thẳng cắt nhau thì vuông góc"

Bài 13 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ một đoạn thẳng AB trên giấy trong hoặc giấy mỏng. Hãy gấp tờ giấy để nếp gấp trùng với đường trung trực của đoạn thẳng ấy

Lời giải:

Gấp tờ giấy sao cho mút A trùng với mút B .Khi đó nếp giấy gấp sẽ trùng với đường trung trực của đoạn thẳng AB.

Bài 14 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho đoạn thẳng CD dài 3cm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thằng ấy

Lời giải:

Cách vẽ:

– Dùng thước có chìa khoảng vẽ đoạn thẳng CD =3cm. Vẽ trung điểm I của CD bằng cách lấy sao cho CI =1,5cm.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 8: Cộng, trừ đa thức một biến

Dùng eke vẽ đường thẳng d vuông góc với CD tại I (xem cách vẽ phần tóm tắt lý thuyêts) Đường thẳng d chính là đường trung trực của CD

Bài 15 (trang 86 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ đường thẳng xy và điểm O thuộc đường thẳng đó trên giấy trong (như hình 8a). Gập giấy như hình 8b. Trải phẳng tờ giấy rồi tô xanh nếp giấy zt (hình 8c). Hãy nêu những kết luận rút ra từ hành động trên

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

 

Lời giải:

Kết luận rút ra từ các hoạt động trên:

– Nếp gấp zt vuông góc với đường thẳng xy tại O. Có bốn góc vuông là góc xOz, yOz, yOt, tOx.

Bài 16 (trang 87 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông góc với đường thẳng d cho trước chỉ bằng eke

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc

Lời giải:

Thứ tự vẽ đường thẳng d' và \(d'\perp d\) như sau (xem hình vẽ).

– Đặt êke sao cho một mép góc vuông của êke đi qua điểm A, mép gấp vuông kia của êke nằm trên doạn thẳng d.

– Kẻ đoạn thẳng theo mép góc vuông của êke đi qua điểm A.

– Dùng êke kéo dài đoạn thẳng trên về hai phái thành đường thẳng d' vuông góc với d.

Minh họa cách vẽ đường thẳng d' đi qua điểm A và vuông gó với đường thẳng d cho trước chỉ bằng êke bằng hình vẽ sau đây:

Giải Toán lớp 7 Bài 2: Hai đường thẳng vuông góc.

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …