Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)

Bài 15 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ tam giác MNP biết Mn =2,5cm, NP =3cm, PM=5cm.

Lời giải:

– Vẽ đoạn thẳng MN = 2,5cm.

– Trên cung tròn một nửa mặt phảng bờ MN vẽ cung tròn tâm M bán kính 5cm. Và cung tròn tâm N bán kinh 3cm.

– Hai cung tròn cắt nhau tại P.Vẽ các đoạn thẳng MP, NP ta được tam giác MNP.

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 16 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ tam giác ABC biết độ dài mỗi cạnh bằng 3cm. Sau đó đo mỗi góc của mỗi tam giác

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 17 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Trên mỗi hình 68,69,70 có các tam giác nào bằng nhau ? Vì sao

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 18 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 19 (trang 114 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 20 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho góc xOy (hình 73). Vẽ cung tròn tâm O cung này cắt Ox, Oy theo thứ tự ở A, B (1) vẽ các cung tròn tâm A và tâm B có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau tại điểm C nằm trong góc xOy (2), (3) Nối O với C. (4) Chứng minh rằng OC là tia phân giác của góc xOy.

Chú ý: Bài toán trên cho ta cách dùng thước và compa để vẽ tia phân giác của mỗi góc.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 3: Đơn thức

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 21 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác ABC. Dùng thước và compa vẽ các tia phân giác của các góc A , B ,C.

Lời giải:

Vẽ phân giác của góc A

Vẽ cung tròn tâm A cung này cắt AB ,AC theo thứ tự ở M,N.

Vẽ các cung tròn tâm M và tâm N có cùng bán kính sao cho chúng cắt nhau ở điểm I nằm trong góc BAC

Nối AI, ta được AI là tia phân giác của góc A.

Tương tự cho cách vẽ tia phân giác của góc B,C

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Bài 22 (trang 115 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho góc xOy và tia Am(h.74a)

Vẽ cung trong tâm O bán kính r, Cung tròn này cắt Ox,Oy theo thứ tự ở B,C

Vẽ cung tròn tâm A bán kính R, cung này cắt kia Am ở D(h.74b).

Vẽ cung tròn tâm D có bán kính bằng BC, cung tròn này cắt cung tròn tam A bán kính r ở E(h. 74c). 

Chứng minh rằng góc DAE = góc xOy

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c) 

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

Lời giải:

 

Tam giác DAE và BOC có:

AD=OB(gt)

DE=BC(gt)

AE=OC(gt)

Nên ∆ DAE= ∆ BOC(c.c.c)

suy ra  góc DAE = góc BOC (hai góc tương tứng)

vậy: góc DAE = góc xOy

 

Bài 23 (trang 116 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho đoạn thẳng AB dài 4cm Vẽ đường tròn tâm A bán kính 2cm và đường tròn tâm B bán kính 3cm, chúng cắt nhau ở C và D, chứng minh rằng AB là tia phân giác của góc CAD.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 3: Trường hợp thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh (c.c.c)

∆BAC và ∆ BAD có: AC=AD(gt)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

BC=BD(gt)

AB cạnh chung.

Nên ∆ BAC= ∆ BAD(c.c.c)

Suy ra góc BAC = góc BAD (góc tương ứng)

Vậy AB là tia phân giác của góc CAD

 

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …