Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 17 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào đúng:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Lời giải:

Ta có |x| ≥ 0 nên các câu a, c đúng, b sai.

Bài 18 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính:

a) -5,17 – 0,469

b) -2,05 + 1,73

c) (-5,17).(-3,1)

Lời giải:

a) -5,17 – 0,469 = -( 5,17 + 0,469 ) = -5,639

b) -2,05 + 1,73 = -(2,05 -1,73 ) = -0,32

c) (-5,17).(-3,1) = 16,027

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

Với bài tập Tính tổng S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5) hai bạn Hùng và Liên đã làm như sau

Bài làm của Hùng

S = (-2,3) + (41,5) + (-0,7) + (-1,5)

= [(-2,3) + (-0,7) + (-1,5)] + 41,5

= (-4,5) + 41,5

= 37

Bài làm của Liên

S = (-2,3 ) + 41,5+ (-0,7) + (-1,5)

= [(-2,3) +(-0,7) ] + [(41,5 ) + (-1,5) ]

= (-3) + 40

= 37

a) Hãy giải thích cách làm mỗi bạn.

b) Theo em nên làm cách nào.

Lời giải:

a) Bạn Hùng áp dụng tính chất giao hoán để nhóm các số hạng cùng dấu lại rồi thu gọn sau đó tính tổng hai số thập phân trái dấu. Bạn Liên nhóm cặp các số hạng một cách hợp lý thu gọn rồi tính tổng hai số hạng trái dấu.

b) Theo em trong trường hợp trên nên làm theo cách của Liên vì nó dễ làm hợp lý và lời giải đẹp hơn.

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính nhanh:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 11: Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5).

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2.

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5).

Lời giải:

a) 6,3 + (-3,7) + 2,4 + (-0,3) = 6,3 + 2,4 + (-3,7) + (-0,3) = 8,7 + (-4) = 4,7.

b) (-4,9) + 5,5 + 4,9 + (-5,5) = (-4,9) + (4,9) + (5,5) +(-5,5) = 0.

c) 2,9 + 3,7 + (-4,2) +(-2,9) + 4,2 = (2,9) + (-2,9) + (4,2) + (-4,2) = 0.

d) (-6,5) .2,8 + 2,8.(-3,5) = 2,8 . [(-6,5) + (-3,5)] = 2,8 .(-10) = -28.

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Trong các phân số sau những phân số nào biểu diễn số hữu tỉ ? Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân b) Viết ba phân số cùng biểu diễn số hữu tỉ (-3)/7

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 22 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Sắp xếp các số hữu tỉ sau theo thứ tự lớn dần:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 23 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Dựa vào tính chất "Nếu x < y và y < z thì x < z" hãy so sánh:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 24 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Áp dụng tính chất các phép tính để tính nhanh

a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) – (0,125 . 3,15 . (-8))

b) [(-20,83) . 0,2 + (-9,17) . 0,2 ] : [ 2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5]

Lời giải:

a) (-2,5 . 0,38 . 0,4) – [0,125 . 3,15 . (-8)]

= [(-2,5) . 0,4 . 0,38] – [(-8) . 0,125 . 3,15]

= (-1) . 0,38 – (-1) . 3,15 = -0,38 – (-3,15) = 3,15 – 0,8 = 2,77.

b) [(-20,83 ) . 0,2 + (-9,17) . 0,2] : [2,47 . 0,5 – (-3,53) . 0,5]

= [(-20,83) – 9,17) . 0,2 ] : [(2,47 + 3,53) . 0,5]

= [(-30) . 0,2 ] : (6 . 0,5) = (-6) : 2 = -2.

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x biết :

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Bài 26 (trang 16 SGK Toán 7 Tập 1):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 9: Tính chất ba đường cao của tam giác

Sử dụng máy tính bỏ túi.

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Dùng máy tính bỏ túi để tính

a) -3,1597) + (-2,39)

b) ( -0,793) – (-2,1068)

c) ( -0,5) . (-3,2) + ( -10,1) . 0,2

d) 1,2. (-2,6) + (-1,4) : 0,7

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …