Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 24 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Điền vào chỗ trống (…) trong các phát biểu sau :

a) Hai đường thẳng a ,b song song với nhau được kí hiệu là …

b) Đường thẳng c cắt hai đường thẳng a ,b và trong các góc tạo thành có một cặp góc so le trong bằng nhau thì

Lời giải:

a) …a//b.

b) …a song song với b.

Bài 25 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hai điểm A và B. Hãy vẽ một đường thẳng a đi qua A và đường thẳng b đi qua B sao cho b song song với a.

Lời giải:

Qua A dùng eke vẽ đường thẳng a bất kì. Thế thì bài toán đưa về trường hợp vẽ đường thẳng b đi qua B và song song với a. Ta có thể dùng một trong ba góc của eke để ve hai góc so le trong bằng nhau hoặc hai góc đồng vị bằng nhau.

Bài 26 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ cặp góc so le trong xAB, yBA có số đo đều bằng 120o. Hỏi hai đường thẳng Ax ,By có song song với nhau không ? Vì sao ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Ta có Ax và By cắt đường thẳng AB và có một cặp góc so le trong bằng nhau (cùng bằng 120o)

 

Vậy Ax// By.

Bài 27 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho tam giác ABC. Hãy vẽ một đoạn thẳng AD sao cho AD = BC và đường thẳng AD song song với đường thẳng BC.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 4: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác: cạnh - góc - cạnh (c.g.c)

Lời giải:

s Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 28 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ hai đường thẳng xx' ,yy' sao cho xx' //yy'.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Cách vẽ:

– Vẽ một đường thẳng tùy y , chẳng hạn đường thẳng xx'

– Vẽ một điểm M tùy ý nằm ngoài đường thẳng xx'

– Vẽ qua M đường thẳng yy' sao cho yy' //xx'

Bài 29 (trang 91 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho góc nhọn xOy và một điểm O'. Hãy vẽ một góc nhọn x'Oy' có O'x'//Ox, O'y'//Oy. Hãy đo xem hai góc xOy và x'Oy' có bằng nhau hay không ?

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Bài 30 (trang 92 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố .Nhìn xem hai đường thẳng m ,n ở hình 20a hai đường thẳng p ,q ở hình 20b có song song với nhau không ? Kiểm tra lại bằng dụng cụ.

Giải Toán lớp 7 Bài 4: Hai đường thẳng song song

Lời giải:

Theo hình vẽ thì m//n , p//q

Cách kiểm tra : Vẽ một đường thẳng tùy ý cắt p , q. Đo hai góc đồng vị hoặc góc so le trong tạo thành xem có bằng nhau không . Nếu hai góc bằng nhau thì hai đường thẳng p và q song song ,còn nếu hai góc không bằng nhau thì hai đường thẳng p và q không song song.

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …