Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 5: Đa thức

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Đa thức

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Đa thức

Bài 24 (trang 38 SGK Toán 7 tập 2): Ở Đà Lạt, giá táo là x(đ/kg) và giá nho là y(đ/kg). Hãy viết biểu thức đại số biểu thị số tiền mua:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Đa thức

a) 5kg táo và 8 kg nho.

b) 10 hộp táo và 15 hộp nho, biết mỗi hộp táo có 12kg và mỗi hộp nho có 10kg.

Mỗi biểu thức tìm được ở hai câu trên có là đa thức không?

Lời giải

a) Gọi A là số tiền mua 5kg táo và 8kg nho.

Ta có: A = 5x + 8y

b) Gọi B là số tiền mua.

Mỗi họp táo có 12kg nên 10 hộp có 10.12 = 120kg.

Mỗi hộp nho có 10kg nên 10 hộp có 10.15 = 150kg.

Ta có: B = 120x + 150y

– Các biểu thức A, B đều là đa thức.

Bài 25 (trang 38 SGK Toán 7 tập 2): Tìm bậc của mỗi đa thức sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Đa thức

 

Lời giải

Cách làm: trước hết rút gọn đa thức, sau đó tìm hạng tử có bậc cao nhất => bậc của đa thức.

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Đa thức

Bài 26 (trang 38 SGK Toán 7 tập 2): Thu gọn đa thức sau:

Q = x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z2 + x2 + y2 – z2

Lời giải

Q = x2 + y2 + z2 + x2 – y2 + z2 + x2 + y2 – z2

Q = (x2 + x2 + x2) + (y2 – y2 + y2) + (z2 – z2 + z2)

Q = 3x2 + y2 + z2

(Có bạn nào có thắc mắc về bậc của đa thức này không? Bậc 2 nhé!!!)

Bài 27 (trang 38 SGK Toán 7 tập 2): Thu gọn rồi tính giá trị của đa thức P tại x = 0,5 và y = 1:

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Đa thức

 

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Đa thức

Bài 28 (trang 38 SGK Toán 7 tập 2): Ai đúng? Ai sai?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài Ôn tập chương 3

Bạn Đức đố: "Bậc của đa thức M = x6 – y5 + x4y4 + 1 bằng bao nhiêu?"

Bạn Thọ nói: "Đa thức M có bậc là 6".

Bạn Hương nói: "Đa thức M có bậc là 5".

Bạn Sơn nhân xét: "Cả hai bạn đều sai".

Theo em, ai đúng? Ai sai? Vì sao?

Lời giải

Hạng tử x có bậc 6, hạng tử y có bậc 5, hạng tử x4y4 có bậc 8 nên đa thức M có bậc là 8. Do đó:

– Bạn Thọ và Hương nói sai.

– Nhận xét của bạn Sơn là đúng.

Ghi nhớ:

– Hạng tử dạng tích (ví dụ: x2y3; x4y4; …) có bậc là tổng số mũ của các thừa số.

– Bậc của đa thức là bậc của hạng tử có bậc cao nhất.

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …