Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Bài 24 (trang 63 SGK Toán 7 Tập 1):

Các giá trị tương ứng của hai đại lượng x và y được cho trong bảng sau :

x -4 -3 -2 -1 1 2 3 4
y 16 9 4 1 1 4 9 16

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không ?

Lời giải:

Vì mỗi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Bài 25 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y=f(x) = 3x2 + 1. Tính f(1/2); f(1); f(3)

Lời giải:

Ta có y = f(x) = 3×2 + 1. Do đó:

f(1/2) = 3 . (1/2)2 + 1 = 3.1/4 + 1 = 3/4+1 = 7/4

f(1) = 3. 12 + 1 = 4.

f(3) = 3. 32 + 1 = 3.9+1 = 28.

Bài 26 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y= 5x-1. Lập bảng giá trị tương ứng của y khi:

x = -5 ; -4 ; -3 ; -2 ; 0 ; 1/5.

Lời giải:

Ta có y = 5x-1

Khi x=-5 thì y = 5.(-5) -1 = -25 -1 =-26

Khi x=-4 thì y = 5.(-4) -1 = -20 -1 =-21

Khi x=-3 thì y = 5.(-3) -1 = -15 -1 =-16

Khi x=-2 thì y = 5.(-2) -1 = -10 -1 =-11

Khi x=0 thì y = 5.(0) -1 = 0 -1 =-1

Khi x=-1/5 thì y = 5.1/5 -1 = 1 -1 = 0

Ta lập được bảng giá trị sau

x -5 -4 -3 -2 0 1/5
y -26 -21 -16 -11 -1 0

Bài 27 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Đại lượng y có phải là hàm số của đại lượng x không , nếu bảng các giá trị tương ứng của chúng là

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

 

Lời giải:

a) Vì mọi giá trị của x ta xác định được chỉ một giá trị tương ứng của y nên đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 3: Biểu đồ

b) Đại lượng y là hàm số của đại lượng x.

Nhận xét: Với mọi x thì y luôn nhận một giá trị là 2 nên đây là một hàm hằng.

Bài 28 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y= f(x) = 12/x

a) f(5) = ? ; f(-3) = ?

b) Hãy điền các giá trị tương ứng của hàm số vào bảng sau : Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Lời giải:

Ta có y = 12/x.

a) f(5) = 12/5 = 2,4 ; f(-3) = 12/(-3)= -4

b) Lần lượt thay x bới -6, -4 ; -3 ; 2 ; 5 ; 6 ; 12 vào công thức y= 12/x ta được các giá trị tương ứng y là -2,-3,-4,6,2,4,2,1.

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Bài 29 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y=f(x) = x2 – 2. Hãy tính f(2) ; f(1) ;f(0) ; f(-1) ; f(-2)

Lời giải:

Ta có y= f(x) = x2 – 2

Do đó f(2) = 22 -2 = 4-2 = 2

f(1) =12 -2 = 1-2 = -1

f(0)= 02 – 1 = 0 -1 =- 1

f(-1) = (-1)2 -2 = 1-2 = -1

f(-2) =(-2)2 -2 = 4 -2 = 2

Bài 30 (trang 64 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hàm số y=f(x) = 1-8x. Khẳng định nào sau đây là đúng

a) f(-1) = 9?

b) f(1/2) = -3 ?

c) f(3) = 25 ?

Lời giải:

Ta có y =f(x) =1-8x.

a) f(-1) = 1- 8(-1) = 1 + 8 = 9 nên khẳng định đúng.

b) f(1/2)= 1-8.1/2= 1 – 4 = -3 nên khẳng định f(1/2) = -3 là đúng.

c) f(3) = 1- 8.3 = 1- 24 = -23 nên khẳng định f(3) = -25 là sai

Bài 31 (trang 65 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Lời giải:

Từ công thức y = 2/3x suy ra x = 3/2 y. Lần lượt thay các giá trị x ,y đã cho trong bảng vào hai biểu thức trên để tìm các giá trị còn lại. Ta được bảng sau:

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Hàm số

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …