Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 29 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2): Tính: a) (x + y) + (x – y) ; b) (x + y) – (x – y)

Lời giải

a) (x + y) + (x – y) = x + y + x – y

= (x + x) + (y – y) = 2x

b) (x + y) – (x – y) = x + y – x + y

= (x – x) + (y + y) = 2y

Bài 30 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2): Tính tổng của đa thức P = x2y + x3 – xy2 + 3 và Q = x3 + xy2 – xy – 6.

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 31 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2): Cho hai đa thức:

M = 3xyz – 3x2 + 5xy – 1

N = 5x2 + xyz – 5xy + 3 – y.

Tính M + N; M – N; N – M.

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 32 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2): Tìm đa thức P và đa thức Q, biết:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Phân tích đề

Dạng bài này không khác gì dạng bài tìm x ở lớp 6. Cách làm là coi vai trò của P, Q như x ở lớp 6, còn các đa thức khác là giá trị đã biết.

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 33 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2): Tính tổng của hai đa thức:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 34 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2): Tính tổng của các đa thức:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 35 (trang 40 SGK Toán 7 tập 2): Cho hai đa thức:

M = x2 – 2xy + y2;

N = y2 + 2xy + x2 + 1.

a) Tính M + N;

b) Tính M – N.

Lời giải

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 36 (trang 41 SGK Toán 7 tập 2): Tính giá trị của mỗi đa thức sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Lời giải

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 bài 7: Định lí Pi - ta - go

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

Bài 37 (trang 41 SGK Toán 7 tập 2): Viết một đa thức bậc 3 với hai biến x, y và có ba hạng tử.

Lời giải

Có nhiều cách viết, chẳng hạn:

x3 + x2y – xy2

x3 + xy + 1

x + y3 + 1

………

Bài 38 (trang 41 SGK Toán 7 tập 2): Cho các đa thức:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Cộng, trừ đa thức

 

Tìm đa thức C sao cho:

a) C = A + B;         b) C + A = B.

Lời giải

a) C = A + B

C = x2 – 2y + xy + 1 + x2 + y – x2y2 – 1

C = 2x2 – y + xy – x2y2

b) C + A = B => C = B – A

C = (x2 + y – x2y2 – 1)- (x2 – 2y + xy + 1)

C = x2 + y – x2y2 – 1 – x2 + 2y – xy – 1

C = 3y – x2y2– xy – 2

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …