Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài 40 (trang 97 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài 41 (trang 97 SGK Toán 7 Tập 1):

Căn cứ vào hình 30 hãy điền vào chỗ trống :

Nếu a//b và a //c thì …

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Lời giải:

Nếu a//b và a//c thì b//c

Bài 42 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài 43 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài 44 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Vẽ a//b

b) Vẽ c//a. Hỏi c có song song với b không ? Vì sao.

c) Phát biểu tính chất đó bằng lời ?

Lời giải:

Ta có c//b.

Giả sử b không song song với c thì b cắt c tại một điểm O nào đó. Khi đó qua O ta có thể vẽ được hai đường thẳng b và c cùng song song với a. Điều đó trái với tiên đề Ơ-clit về đường thẳng song song. Vậy b//c.

c)Phát biểu thành lời :Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì chúng song song với nhau.

Bài 45 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1):

a) Vẽ d//d' và d''//d (d'' và d' phân biệt )

b) Suy ra d'//đ'' bằng cách trả lời các câu hỏi sau :

– Nếu d' cắt d'' tại điểm M có thể nằm trên d không ? Vì sao?

– Qua điểm M nằm ngoài d vừa có d'//d , vừa có d''//d thì có trái với tiên đề Oclit không ? Vì sao?

– Nếu d' và d'' không thể cắt nhau (vì trái với tiên đề Ơ-clit ) thì chúng phải như thế nào ?

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 5: Lũy thừa của một số hữu tỉ

 

Lời giải:

Suy ra d'//d'' vì

Nếu d' cắt d'' tại điểm M thì M không nằm trên d vì d//d', d//d''

Qua điểm M nằm ngoài d ta vẽ được hai đường thẳng d', d'' cùng song song với d. Điều này trái với tiên đề Oclit về đường thẳng song song

Nên d' và d'' không thể cắt nhau . Vậy d'//d''

Bài 46 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1):

Xem hình 31

a) Vì sao a//b.

b) Tính số đo góc C.

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài 47 (trang 98 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Bài 48 (trang 99 SGK Toán 7 Tập 1):

Đố. Hãy lấy một tờ giấy, gấp 3 lần theo hình 33. Trải tờ giấy quan sát xem có phải nếp gấp là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song hay không?

Giải Toán lớp 7 Bài 6: Từ vuông góc đến song song

Lời giải:

Xem hình và quan sát bước 4

Vậy các nếp gập là hình ảnh của một đường thẳng vuông góc với hai đường thẳng song song

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …