Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 54 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm hai số x và y biết x/3 = y/5 và x + y = 16.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 55 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm hai số x ,y biết x : 2 = y : (-5) và x – y = -7.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 56 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm diện tích hình chữ nhật biết rằng tỉ số giữa 2 cạnh của nó là 2/5 và chu vi là 28m.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 57 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):

Số viên bi của ba bạn Minh, Hùng, Dũng tỉ lệ với các số 2 ; 4 ; 5. Tính số viên bi của mỗi bạn biết rằng ba bạn có 44 viên bi.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 58 (trang 30 SGK Toán 7 Tập 1):

Hai lớp 7A và 7B đi lao động trồng cây. Biết rằng tỉ số giữa số cây trồng được của lớp 7A là 0,8 và lớp 7B trồng nhiều hơn 20 cây. Tính số cây mỗi lớp đã trồng.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 59 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1):

Thay tỉ số giữa các số hữu tỉ bằng tỉ số giữa các số nguyên :

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 60 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1):

Tìm x trong các tỉ lệ thức sau:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 61 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 62 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 63 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Bài 64 (trang 31 SGK Toán 7 Tập 1):

Xem thêm:  Giải Toán lớp 7 Bài 2: Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận

Số học sinh bốn khối 6 , 7 , 8 , 9 tỉ lệ với các số 9 , 8 , 7 , 6. Biết rằng số học sinh khối 9 ít hơn số học sinh khối 7 là 70 học sinh. Tìm số học sinh mỗi khối.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Bài 8: Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …