Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 7 / Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 54 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1):

Trong hình 37, có năm cặp đường thẳng vuông góc và bốn cặp đường thẳng song song. Hãy quan sát rồi viết tên các cặp đường thẳng đó và kiểm tra lại bằng eke Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 55 (trang 103 SGK Toán 7 Tập 1):

Vẽ lại hình 38 rồi vẽ thêm:

a) Các đường thẳng vuông góc với d đi qua M đi qua N.

b) Các đường thẳng song song với e đi qua M , đi qua N.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 56 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho đoạn thẳng AB dài 28mm. Hãy vẽ đường trung trực của đoạn thẳng ấy.

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 57 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):

Cho hình 39 (a//b) hãy tính số đo x của góc O.

Hướng dẫn Vẽ đường thẳng song song với a đi qua điểm O

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1 Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 58 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):

Tính số đo x trong hình 40. Hãy giải thích vì sao tính được như vậy

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1 Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 59 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1 Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Lời giải:

Giải Toán lớp 7 Ôn tập chương 1

Bài 60 (trang 104 SGK Toán 7 Tập 1):

Hãy phát biểu các định lí được diễn tả bằng các hình 42, rồi viết giả thiết kết luận của từng định lí (xem §5).

Lời giải:

a) Nếu hai đường thằng cùng vuông góc với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

b) Nếu hai đường thẳng cùng song song với một đường thẳng thứ ba thì hai đường thẳng đó song song với nhau.

Check Also

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc

Giải Toán lớp 7 Bài 5: Tính chất tia phân giác của một góc Bài …