Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Bài 15 (trang 43 SGK Toán 8 tập 2): Kiểm tra xem giá trị x = 3 là nghiệm của bất phương trình nào trong các bất phương trình sau:

a) 2x + 3 < 9

b) -4x > 2x + 5

c) 5 – x > 3x – 12

Lời giải

Thay x = 3 lần lượt vào từng bất phương trình, ta được:

a) 2.3 + 3 < 9 ⇔ 9 < 9 (sai)

Vậy x = 3 không là nghiệm của bất phương trình.

b) -4.3 > 2.3 + 5 ⇔ -12 > 11 (sai)

Vậy x = 3 không là nghiệm của bất phương trình.

c) 5 – 3 > 3.3 – 12 ⇔ 2 > -3 (đúng)

Vậy x = 3 là nghiệm của bất phương trình.

Bài 16 (trang 43 SGK Toán 8 tập 2): Viết và biểu diễn tập nghiệm trên trục số của mỗi bất phương trình sau:

a) x < 4 ;     b) x ≤ -2

c) x > -3 ;     d) x ≥ 1

Lời giải

a) Tập nghiệm: S = {x | x < 4}

b) Tập nghiệm: S = {x | x ≤ -2}

c) Tập nghiệm: S = {x | x > -3}

d) Tập nghiệm: S = {x | x ≥ 1}

Biểu diễn trên trục số:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Bài 17 (trang 43 SGK Toán 8 tập 2): Hình vẽ sau đây biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình nào? (Chỉ nêu một bất phương trình).

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Bất phương trình một ẩn

Lời giải

a) Hình a biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≤ 6

b) Hình b biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x > 2

c) Hình c biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x ≥ 5

d) Hình d biểu diễn tập nghiệm của bất phương trình x < -1

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 11: Hình thoi

Bài 18 (trang 43 SGK Toán 8 tập 2): Hãy lập bất phương trình cho bài toán sau:

Quãng đường từ A đến B dài 50km. Một ô tô đi từ A đến B, khởi hành lúc 7h. Hỏi ô tô phải đi với vận tốc bao nhiêu km/h để đến B trước 9 giờ cùng ngày?

Lời giải

Gọi x (km/h) là vận tốc của ô tô (x > 0)

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Bất phương trình một ẩn

 

Vậy để B đến trước 9 giờ thì ô tô phải chạy với vận tốc x thỏa mãn: x > 25

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …