Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 15 (trang 67 SGK Toán 8 tập 2): Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất.

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Hình 24

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 16 (trang 67 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = m, AC = n và AD là đường phân giác. Chứng minh rằng tỉ số diện tích của tam giác ABD và diện tích của tam giác ACD bằng m/n.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 17 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM. Tia phân giác của góc AMB cắt cạnh AB ở D, tia phân giác của góc AMC cắt cạnh AC ở E. Chứng minh rằng DE // BC (h.25).

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Hình 25

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 18 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm và BC = 7cm. Tia phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại E. Tính các đoạn EB, EC.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 19 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Cho hình thang ABCD (AB // CD).

Đường thẳng a song song với DC, cắt các cạnh AD và BC theo thứ tự tại E và F. Chứng minh rằng:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 20 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Cho hình thang ABCD (AB // CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy của hình thang cắt các cạnh AD, BC theo thứ tự tại E và F (h.26).

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 7: Hình bình hành

Chứng minh rằng OE = OF

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 21 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): a) Cho tam giác ABC với đường trung tuyến AM và đường phân giác trong AD. Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = m, AC = n (n > m) và diện tích tam giác ABC là S.

b) Khi cho n = 7cm, m = 3cm, hỏi rằng diện tích tam giác ADM chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích tam giác ABC?

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Bài 22 (trang 68 SGK Toán 8 tập 2): Đố: Hình 27 cho biết có 6 góc bằng nhau:

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Hình 27

Kích thước các đoạn thẳng đã được ghi trên hình. Hãy thiết lập những giá trị từ các kích thước đã cho.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông …