Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 26 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính :

a) (2x2 + 3y)2.

b) ( 1/2x – 3)3

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Bài 27 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1):

Viết các biểu thức sau dưới dạng lập phương của một tổng hoặc một hiệu :

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1.

b) 8 – 12x + 6x2 – x3

Lời giải:

a) –x3 + 3x2 – 3x + 1 = 1 – 3.12.x + 3.1.x2 – x3 = (1 – x)3

b) 8 – 12x + 6x2 – x3 = 23 – 3.22.x + 3.2.x2 – x3 = (2 – x)3

Bài 28 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1):

Tính giá trị của biểu thức :

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 tại x = 6

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 tại x = 22

Lời giải:

a) x3 + 12x2 + 48x + 64 = x3 + 3.x2.4 + 3.x.42 + 43= (x + 4)3

Với x = 6 : (6 + 4)3 = 103 = 1000.

b) x3 – 6x2 + 12x – 8 = x3 – 3.x2.2 + 3.x.22 – 23 = (x – 2)3

Với x = 22: (22 – 2)3 = 203 = 8000

Bài 29 (trang 14 SGK Toán 8 Tập 1):

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Lời giải:

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Những hằng đẳng thức đáng nhớ (tiếp)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 3: Những hằng đẳng thức đáng nhớ

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang …