Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 29 (trang 74-75 SGK Toán 8 tập 2): Cho hai tam giác ABC và A'B'C' có kích thước như trong hình 35.

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Hình 35

a) ΔABC và ΔA'B'C' có đồng dạng với nhau không? Vì sao?

b) Tính tỉ số chu vi của hai tam giác đó.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 30 (trang 75 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác ABC có độ dài các cạnh là AB = 3cm, AC = 5cm, BC = 7cm. Tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác A'B'C' và có chu vi bằng 55cm.

Hãy tính độ dài của các cạnh tam giác A'B'C' (làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai).

Lời giải

 

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Bài 31 (trang 75 SGK Toán 8 tập 2): Cho hai tam giác đồng dạng có tỉ số chu vi là 15/17 và hiệu độ dài hai cạnh tương ứng của chúng là 12,5cm. Tính hai cạnh đó.

Lời giải

Giả sử ΔABC ∼ ΔA'B'C' có hai cạnh tương ứng là AB và A'B' có hiệu AB – A'B' = 12,5 (cm)

Do ΔABC ∼ ΔA'B'C' nên

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 2: Liên hệ giữa thứ tự và phép nhân

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông …