Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 8 / Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bài 32 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): Trên một cạnh của góc xOy (góc xOy ≠ 180o), đặt các đoạn thẳng OA = 5cm, OB = 16cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng OC = 8cm, OD = 10cm.

a) Chứng minh hai tam giác OCB và OAD đồng dạng.

b) Gọi giao điểm của các cạnh AD và BC là I, chứng minh rằng hai tam giác IAB và ICD có các góc bằng nhau từng đôi một.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bài 33 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): Chứng minh rằng nếu tam giác A'B'C' đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k, thì tỉ số của hai đường trung tuyến tương ứng của hai tam giác đó cũng bằng k.

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Bài 34 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): Dựng tam giác ABC, biết góc A = 60o, tỉ số

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Lời giải

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Xem thêm:  Giải Toán lớp 8 Bài 5: Phép cộng các phân thức đại số

Check Also

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông …