Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 17 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1):

Áp dụng quy tắc khai phương một tích, hãy tính:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 18 (trang 14 SGK Toán 9 Tập 1):

Áp dụng quy tắc nhân các căn bậc hai, hãy tính:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 19 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 20 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 21 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Khai phương tích 12.30.40 được:

A.1200

B. 120

C. 12

D. 240

Hãy chọn kết quả đúng

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 22 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Biến đổi các biểu thức dưới dấu căn thành dạng tích rồi tính:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 23 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Chứng minh:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

là hai số nghịch đảo của nhau.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 24 (trang 15 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn và tìm giá trị (làm tròn đến chữ số thập phân thứ ba) của các căn thức sau:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 25 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm x, biết:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 26 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Bài 27 (trang 16 SGK Toán 9 Tập 1):

So sánh:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Bài 3: Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK …