Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 34 (trang 56 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình trùng phương:

a) x4 – 5x2 + 4 = 0;

b) 2x4 – 3x2 – 2 = 0;

c) 3x4 + 10x2 + 3 = 0

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 35 (trang 56 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 36 (trang 56 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 37 (trang 56 SGK Toán 9 tập 2): Giải phương trình trùng phương:

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 38 (trang 56-57 SGK Toán 9 tập 2): Giải các phương trình:

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 39 (trang 57 SGK Toán 9 tập 2): Giải phương trình bằng cách đưa về phương trình tích:

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Bài 40 (trang 57 SGK Toán 9 tập 2): Giải phương trình bằng cách đặt ẩn phụ:

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Hướng dẫn: a) Đặt t = x2 + x, ta có phương trình 3t2 – 2t – 1 = 0. Giải phương trình này, ta tìm được hai giá trị của t. Thay mỗi giá trị của t vừa tìm được vào đẳng thức t = x2 +x, ta được một phương trình của ẩn x. Giải mỗi phương trình này sẽ tìm được giá trị của x.

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Lời giải

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai Giải Toán lớp 9 Bài 7: Phương trình quy về phương trình bậc hai

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 6: Hệ thức Vi-ét và ứng dụng

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK …