Home / Toán học / Giải bài tập Toán học lớp 9 / Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Bài 1 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Nêu điều kiện để x là căn bậc hai số học của số a không âm. Cho ví dụ

Lời giải:

Để x là căn bậc hai số học của số a không âm là x ≥ a và x2 = a.

Ví dụ 2 là căn bậc hai số học của 4 vì 2 > 0 và 22 = 4.

Bài 2 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

 

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Bài 3 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Biểu thức A phải thỏa mãn điều kiện gì để √A xác định prôtêin

Lời giải:

√A xác định khi A > 0 hay nói cách khác : điều kiện xác định của căn bậc hai là biểu thức lấy căn không âm.

Bài 4 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương. Cho ví dụ.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Bài 5 (trang 39 SGK Toán 9 Tập 1):

Phát biểu và chứng minh định lí về mối liên hệ giữa phép chia và phép khai phương. Cho ví dụ.

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại sốBài 70 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Tìm giá trị các biểu thức sau bằng cách biến đổi, rút gọn thích hợp:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Bài 71 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Bài 72 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Phân tích thành nhân tử (với các số x, y, a, b không âm và a ≥ b)

Xem thêm:  Giải Toán lớp 9 Bài 3: Giải hệ phương trình bằng phương pháp thế

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Bài 73 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Rút gọn rồi tính giá trị các biểu thức sau:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Bài 74 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Bài 75 (trang 40 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Bài 76 (trang 41 SGK Toán 9 Tập 1):

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Lời giải:

Giải Toán lớp 9 Ôn tập chương 1 phần Đại số

Check Also

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp

Giải Toán lớp 9 Bài 7: Tứ giác nội tiếp Bài 53 (trang 89 SGK …