Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Talk about good manners – Nói về cách cư xử tốt

Talk about good manners – Nói về cách cư xử tốt

Good manners play an important part in maintaining peace in a community. A man who has good manners does not hurt the feelings of others, and therefore he is on good terms with his friends and neighbors and also with others. In this way he helps to keep peace in society. To live well in a society, money alone is not enough. We should also have good manners, for it is human nature to seek friendship; and friendship cannot be bought with money. Friendship with others makes life pleasant and it has to be earned through our own attitude towards others. If we are kind to others, they will be kind to us, and kindness is the essence of good manners. If one’s manners are good, one behaves well everywhere, even when one is away from the critical eyes of others. Only such a person can live well in society. It is therefore essential for everyone to cultivate good manners.

Cách cư xử tốt đóng một phần quan trọng trong việc duy trì hòa bình trong một cộng đồng. Một người đàn ông có cách cư xử tốt không làm tổn thương cảm xúc của người khác, và do đó ông có mối quan hệ tốt với bạn bè và hàng xóm của mình và cũng có những người khác. Bằng cách này, ông đã giúp giữ hòa bình trong xã hội. Để sống tốt trong một xã hội, tiền bạc không thôi là không đủ. Chúng ta cũng nên có cách cư xử tốt, vì đó là bản chất của con người để tìm kiếm tình bạn; và tình bạn không thể mua được bằng tiền. Tình bạn với những người khác làm cho cuộc sống dễ chịu và nó đã kiếm được thông qua thái độ của chúng ta đối với người khác. Nếu chúng ta tốt với người khác, họ sẽ tốt với chúng tôi, và lòng tốt là bản chất của cách cư xử tốt. Nếu cách cư xử của một người tốt, một trong những cư xử tốt ở khắp mọi nơi, ngay cả khi người ta đi từ mắt quan trọng của những người khác. Chỉ có như vậy một người có thể sống tốt trong xã hội. Do đó, cần thiết cho tất cả mọi người để tu luyện cách cư xử tốt.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *