Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / Tell about one of the activities you want to do in your spare time – Kể về một trong những hoạt động mà bạn muốn làm trong thời gian rảnh rỗi

Tell about one of the activities you want to do in your spare time – Kể về một trong những hoạt động mà bạn muốn làm trong thời gian rảnh rỗi

Watching television is one of the activities I like to do in my spare time. I enjoy watching cartoons on Saturday mornings and sports programs on Sunday afternoons. I also watch television during the week after I have finished all my school work. At night, I especially like to watch movies and situation comedies. If I have a lot of homework, I try to arrange my schedule so that I can watch at least one of my favorite shows. Watching television is not the only activity that I do in my spare time. My other favorite activities are making paper flowers and going shopping with my friends. However, when I have spare time, I spend more time watching television than any other activities. Watching television can help me not only relax but also build me a huge knowledge of the open world.

Xem truyền hình là một trong những hoạt động tôi muốn làm trong thời gian rảnh rỗi của tôi. Tôi thích xem phim hoạt hình vào sáng thứ Bảy và các chương trình thể thao trên chiều chủ nhật. Tôi cũng xem truyền hình trong suốt một tuần sau khi tôi đã hoàn thành tất cả các công việc học của tôi. Vào ban đêm, tôi đặc biệt thích xem phim và phim hài tình huống. Nếu tôi có rất nhiều bài tập về nhà, tôi cố gắng sắp xếp lịch trình của tôi để tôi có thể xem ít nhất một trong những chương trình yêu thích của tôi. Xem truyền hình không phải là hoạt động duy nhất mà tôi làm trong thời gian rảnh rỗi của tôi. Hoạt động yêu thích khác của tôi đang làm hoa giấy và đi mua sắm với bạn bè của tôi. Tuy nhiên, khi tôi có thời gian rảnh rỗi, tôi dành nhiều thời gian xem truyền hình hơn bất kỳ các hoạt động khác. Xem truyền hình có thể giúp tôi không chỉ thư giãn mà còn xây dựng cho tôi một kiến thức rất lớn của thế giới mở.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *