Home / Ngữ văn / Văn tiếng Anh / The most important day in my life – Ngày quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi

The most important day in my life – Ngày quan trọng nhất trong cuộc sống của tôi

The most important day in my life was the day when my parents decided to send me to school. I was then about six years old. I had no thought of ever going to school. Words can hardly describe how sad I felt at the thought of having to go to a school. But everything had been decided for me and I had no choice but to go to school. Today, I am older and I am in a secondary school, learning more and more about the world around us. The knowledge that I have gained has enriched my mind and I have a better understanding of human problems. I am also able to speak the English language with some ease, and I know that my knowledge of English will prove of great value in all my future activities. I also know that if I can pass all my examinations, I will some day occupy an important position in some profession. Therefore, when I now think of the day when my parents arrived at the decision to send me to school, I am filled with love for them. That was indeed the most important day in my life, a day which has changed the whole course of my life.

Ngày quan trọng nhất trong đời tôi là ngày ba mẹ tôi quyết định gởi tôi đến trường. Lúc đó tôi lên sáu. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến việc đi học. Không có từ nào diễn tả nỗi buồn của tôi khi phải đi học. Nhưng mọi việc đã định sẵn cho tôi. Tôi không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc đến trường. Giờ đây tôi đã lớn hơn và là một học sinh trung học đang học ngày càng nhiều về thế giới xung quanh chúng ta. Những kiến thức tôi thu lượm được làm phong phú trí óc tôi và tôi đã hiểu biết nhiều hơn về các vấn đề của nhân loại. Tôi cũng có thế nói tiếng Anh lưu loát, và tôi biết rằng kiến thức tiếng Anh của tôi sẽ có ích trong cuộc sống tương lai của mình. Tôi cũng biết rằng nếu tôi đỗ tất cả các kỳ thi, một ngày nào đó tôi sẽ giữ một vị trí quan trọng trong một ngành nghề nào đó. Vì thế nghĩ về cái ngày ba mẹ quyết định gửi tôi đến học đường, trong tôi tràn ngập yêu thương. Đó thực sự là ngày đáng nhớ nhất trong cuộc đời tôi đó là ngày đã thay đổi toàn bộ cuộc đời tôi.

Check Also

The rights and duties of a citizen - Các quyền và nghĩa vụ của công dân

The rights and duties of a citizen – Các quyền và nghĩa vụ của công dân

Almost every modern state, especially a democracy, allows its citizens several rights; but in return, …

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *