Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 4 (Unit 9-10)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 4 (Unit 9-10)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 4 (Unit 9-10) Review 4: Language 1. Use the right form of the words in the box to complete the sentences. (Sử dụng hình thức đúng của từ trong hộp để hoàn thành câu.) 1. careers 2. apprenticeship 3. pursue 4. professional 5. flexible 6. options … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 4 (Unit 9-10)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 10: Lifelong learning

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 10: Lifelong learning

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 10: Lifelong learning Unit 10 lớp 12: Getting started 1. Angela and her grandpa are talking about keeping learning throughout life. Listen and read. (Angela và ông nội cô đang nói về việc tiếp tục học tập suốt đời. Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch Angela: … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 10: Lifelong learning

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 9: Choosing a career

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 9: Choosing a career

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 9: Choosing a career Unit 9 lớp 12: Getting started 1. Mai and Jim are talking about their options after finishing secondary school. Listen and read. (Mai và Jim đang nói về lựa chọn của mình sau khi học xong trung học. Nghe và đọc.) Mai: … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 9: Choosing a career

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 3 (Unit 6-7-8)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 3 (Unit 6-7-8)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 3 (Unit 6-7-8) Review 3: Language 1. Use the correct form of the words in the box to complete the sentences. A word may be used more than once. (Sử dụng các hình thức đúng của các từ trong hộp để hoàn thành câu. Một từ … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 3 (Unit 6-7-8)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 8: The world of work

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 8: The world of work

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 8: The world of work Unit 8 lớp 12: Getting started 1. Mai and Nam are talking about their preparations for the world of work. Listen and read. (Mai và Nam đang nói về sự chuẩn bị của họ cho thế giới của công việc. Nghe … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 8: The world of work

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7: Artificial intelligence

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7: Artificial intelligence

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7: Artificial intelligence Unit 7 lớp 12: Getting started 1. Nam and Mai are talking about a film. Listen and read. (Nam và Mai đang nói về một bộ phim. Nghe và đọc.) Hướng dẫn dịch Nam: Bạn đã xem bộ phim A.I. Trên truyền hình … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 7: Artificial intelligence

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6: Endangered species

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6: Endangered species Unit 6 lớp 12: Getting started 1. Mr Willis is talking to his two children about a new wildlife park. Listen and read. (Ông Willis đang nói chuyện với hai đứa con của mình về một công viên động vật hoang dã mới. … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 6: Endangered species

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 2 (Unit 4-5)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 2 (Unit 4-5)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 2 (Unit 4-5) Review 2: Language 1. Use the correct form of the words or phrases in the box to complete the sentences. (Sử dụng các hình thức đúng của từ hoặc cụm từ trong hộp để hoàn thành câu.) 1. blog 2. social networking 3. … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Review 2 (Unit 4-5)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5: Cultural identity

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5: Cultural identity

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5: Cultural identity Unit 5 lớp 12: Getting started 1 Listen and read (Nghe và đọc) Hướng dẫn dịch Ông Brown: Xin chào mọi người. Hy vọng bạn đang nghiên cứu bài văn của bạn về bản sắc văn hoá. Bạn có câu hỏi nào không? … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 5: Cultural identity

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 4: The mass media

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 4: The mass media

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 4: The mass media Unit 4 lớp 12: Getting started 1. Nam and Lan are talking about the use of mobile devices and the Internet. Listen and read. (Nam và Lan đang nói về việc sử dụng các thiết bị di động và Internet. Nghe và … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 12 mới Unit 4: The mass media

DMCA.com Protection Status