Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 4 (Unit 10-11-12) Language Review( phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) 1. Circle the word with the different underlined sound. Listen, check and repeat the words. (Khoanh tròn vào từ với âm gạch chân khác loại. Nghe, kiểm tra và … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 12: Robots

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 12: Robots Từ vựng Unit 12 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 12:Robots . Từ mới Từ loại Phiên âm nghĩa Robot n /’rəʊbɒt/ Người máy Modern adj … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 12: Robots

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 11: Our greener world

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 11: Our greener world Từ vựng Unit 11 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 11:Our greener world . Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa Pollutant n /pə’lu:tənt/ … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 11: Our greener world

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 10: Our houses in the future

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 10: Our houses in the future Từ vựng Unit 10 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 10:Our houses in the future . Từ mới Từ loại Phiên âm … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 10: Our houses in the future

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9: Cities of the world

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9: Cities of the world Từ vựng Unit 9 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 9:Cities of the world . Từ mới Từ loại Phiên âm nghĩa Angkor … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9: Cities of the world

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and games

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and games Từ vựng Unit 8 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 8:Sports and games . Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa Athletics n /æƟ’letɪks/ … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and games

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9) Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) 1. Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group? (Tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác biệt so với các từ còn … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television Từ vựng Unit 7 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 7:Television . Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa Comedy n /’kɒmədi/ Kịch vui,hài kịch,phim hài … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6) Language 1. Read these tongue twisters. (Đọc những nhóm từ khó phát âm.) 1. A cheap ship trip. 2. Mr Tongue Twister will list the best forests to visit. 3. We surely shall see the sun shine soon. 2. Find in the box … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6: Our Tet holiday

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6: Our Tet holiday Từ vựng Unit 6 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 6:Our tet holiday. Từ mới Từ loại Phiên âm nghĩa Peach blossom n /pi:t∫ … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6: Our Tet holiday

DMCA.com Protection Status