Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

0.0 00 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 4 (Unit 10-11-12) Language Review( phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) 1. Circle the word with the different underlined sound. Listen, check and repeat the words. (Khoanh tròn vào từ với âm gạch chân khác loại. Nghe, kiểm … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 12: Robots

0.0 00 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 12: Robots Từ vựng Unit 12 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 12:Robots . Từ mới Từ loại Phiên âm nghĩa Robot n /’rəʊbɒt/ Người máy … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 12: Robots

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 11: Our greener world

5.0 482 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 11: Our greener world Từ vựng Unit 11 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 11:Our greener world . Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa Pollutant … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 11: Our greener world

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 10: Our houses in the future

3.9 31 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 10: Our houses in the future Từ vựng Unit 10 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 10:Our houses in the future . Từ mới Từ loại … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 10: Our houses in the future

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9: Cities of the world

5.0 484 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9: Cities of the world Từ vựng Unit 9 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 9:Cities of the world . Từ mới Từ loại Phiên âm … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 9: Cities of the world

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and games

5.0 482 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and games Từ vựng Unit 8 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 8:Sports and games . Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa Athletics … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 8: Sports and games

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

5.0 484 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9) Language Review (phần 1-8 trang 36-37 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) 1. Odd one out. Which underlined sound is pronounced differently in each group? (Tìm từ có phần gạch dưới được phát âm khác biệt so với các … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television

5.0 480 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television Từ vựng Unit 7 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 7:Television . Từ mới Từ loại Phiên âm Nghĩa Comedy n /’kɒmədi/ Kịch vui,hài … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 7: Television

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

5.0 480 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6) Language 1. Read these tongue twisters. (Đọc những nhóm từ khó phát âm.) 1. A cheap ship trip. 2. Mr Tongue Twister will list the best forests to visit. 3. We surely shall see the sun shine soon. 2. Find in … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6: Our Tet holiday

5.0 481 Giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6: Our Tet holiday Từ vựng Unit 6 lớp 6 Để học tốt Tiếng Anh 6 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 6 Unit 6:Our tet holiday. Từ mới Từ loại Phiên âm nghĩa Peach blossom … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 6 mới Unit 6: Our Tet holiday

DMCA.com Protection Status