Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 4 (Unit 10-11-12) Language Review (phần 1-7 trang 68 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) Pronunciation 1. Mark the stress for the following … (Đánh dấu trọng âm cho các từ sau, sau đó nghe và lặp lại.) uni’dentified a’bility suc’cessful ca’pability ‘meaningful i’mmobile … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 4 (Unit 10-11-12)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 12: Life on other planets

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 12: Life on other planets

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 12: Life on other planets Từ vựng Unit 12 lớp 8 Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 12: Life on other planets. Darkness (n) Bóng đêm Journey (n) Hành trình … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 12: Life on other planets

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 11: Science and technology

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 11: Science and technology

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 11: Science and technology Từ vựng Unit 11 lớp 8 Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 11: Science and technology. archaeology (n) khảo cổ học become a reality (v) trở … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 11: Science and technology

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 10: Communication

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 10: Communication Từ vựng Unit 10 lớp 8 Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 10: Communication. For ages (phr) Đã lâu Outside (adv) Bên ngoài Oversleep (v) Ngủ quên Battery … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 10: Communication

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 3 (Unit 7-8-9) Language Review (phần 1-7 trang 36 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) Pronunciation 1. Match the stress on the correct … (Đánh dấu trọng âm vào âm đúng trong các từ. Sau đó nghe và lặp lại.) Nepa’lese ath’letic eco’nomic ge’ography … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 3 (Unit 7-8-9)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 9: Natural disasters

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 9: Natural disasters Từ vựng Unit 9 Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 9: Natural disasters. disaster (n) Thảm họa Happen (v) Xảy ra Typhoon (n) Cơn lốc xoáy, bão … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 9: Natural disasters

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 8: English speaking countries

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 8: English speaking countries Từ vựng Unit 8 Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 8: English speaking countries. International (adj) Quốc tế Summer camp (n) Trại hè Absolutely (adv) Hoàn … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 8: English speaking countries

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 7: Pollution

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 7: Pollution

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 7: Pollution Từ vựng Unit 7 Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 7: Pollution. Home village (n) Quê nhà Factory (n) Nhà máy Almost (adv) Hầu như Believe (v) Tin … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 7: Pollution

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 2 (Unit 4-5-6) Language Review (phần 1-8 trang 68-69 SGK Tiếng Anh 8 mới – thí điểm) Pronunciation 1.a Underline the words with /spr/ … (Gạch dưới những từ với /spr/ và khoanh tròn những từ với /str/.) 1. (strawberies) 2. spring 3. sprite 4. (instructor) … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Review 2 (Unit 4-5-6)

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 6: Folk tales

Giải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 6: Folk tales Từ vựng Unit 6 Để học tốt Tiếng Anh 8 thí điểm, phần dưới đây liệt kê các từ vựng có trong Tiếng Anh 8 Unit 6: Folk tales. Project (n) Dự án Legend (n) Truyền thuyết, cổ tích Suggest (v) Đề xuất, … Read moreGiải bài tập Tiếng Anh lớp 8 mới Unit 6: Folk tales

DMCA.com Protection Status