Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Giải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét Bài 6 (trang 62 SGK Toán 8 tập 2): Tìm các cặp đường thẳng song song trong hình 13 và giải thích vì sao chúng song song. Lời giải Bài 7 (trang 62 SGK Toán 8 tập 2): Tính … Read moreGiải Toán lớp 8 Bài 2: Định lí đảo và hệ quả của định lí Ta-lét

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác Bài 15 (trang 67 SGK Toán 8 tập 2): Tính x trong hình 24 và làm tròn kết quả đến chữ số thập phân thứ nhất. Hình 24 Lời giải Bài 16 (trang 67 SGK Toán 8 tập 2): Tam giác … Read moreGiải Toán lớp 8 Bài 3: Tính chất đường phân giác của tam giác

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Giải Toán lớp 8 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng Bài 23 (trang 71 SGK Toán 8 tập 2): Trong hai mệnh đề sau đây, mệnh đề nào đúng? Mệnh đề nào sai? a) Hai tam giác bằng nhau thì đồng dạng với nhau. b) Hai tam giác đồng dạng với nhau … Read moreGiải Toán lớp 8 Bài 4: Khái niệm hai tam giác đồng dạng

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Giải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất Bài 29 (trang 74-75 SGK Toán 8 tập 2): Cho hai tam giác ABC và A’B’C’ có kích thước như trong hình 35. Hình 35 a) ΔABC và ΔA’B’C’ có đồng dạng với nhau không? Vì sao? b) Tính tỉ số chu vi … Read moreGiải Toán lớp 8 Bài 5: Trường hợp đồng dạng thứ nhất

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Giải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai Bài 32 (trang 77 SGK Toán 8 tập 2): Trên một cạnh của góc xOy (góc xOy ≠ 180o), đặt các đoạn thẳng OA = 5cm, OB = 16cm. Trên cạnh thứ hai của góc đó, đặt các đoạn thẳng OC = 8cm, … Read moreGiải Toán lớp 8 Bài 6: Trường hợp đồng dạng thứ hai

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba Bài 35 (trang 79 SGK Toán 8 tập 2): Chứng minh rằng nếu tam giác A’B’C’ đồng dạng với tam giác ABC theo tỉ số k thì tỉ số của hai đường phân giác tương ứng của chúng cũng bằng k. Lời giải … Read moreGiải Toán lớp 8 Bài 7: Trường hợp đồng dạng thứ ba

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông Bài 46 (trang 84 SGK Toán 8 tập 2): Trên hình 50 hãy chỉ ra các tam giác đồng dạng. Viết các tam giác này theo thứ tự các đỉnh tương ứng và giải thích vì sao chúng đồng dạng? … Read moreGiải Toán lớp 8 Bài 8: Các trường hợp đồng dạng của tam giác vuông

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Giải Toán lớp 8 Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng Bài 53 (trang 87 SGK Toán 8 tập 2): Một người đo chiều cao của một cây nhờ một cọc chôn xuống đất, cọc cao 2m và đặt xa cây 15m. Sau khi người ấy lùi ra xa cách cọc … Read moreGiải Toán lớp 8 Bài 9: Ứng dụng thực tế của tam giác đồng dạng

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 3 phần Hình Học 8

Giải Toán lớp 8 Ôn tập chương 3 phần Hình Học 8 1. Phát biểu và viết tỉ lệ thức biểu thị hai đoạn thẳng AB và CD tỉ lệ với hai đoạn thằng A’B’ và C’D’. Trả lời: Định nghĩa: Hai đoạn thẳng AB và CD gọi là tỉ lệ với hai đoạn thẳng … Read moreGiải Toán lớp 8 Ôn tập chương 3 phần Hình Học 8

DMCA.com Protection Status